Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ


 

PROGRAM ROKOVANÍ


 

Plán zasadnutí MsZ

2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  09.09.2021 XXXIX.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
8.
11.45
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ
Prestávka (12.30 - 13.30)
12.
14.15
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia MsÚ Výsledky hlasovania
13.
14.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
16.
16.40
Interpelácie poslancov
17.
16.55
Informácie
18.
17.00
Záver
  Neschválené body rokovania
14.
14.45
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
15.
15.00
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
16.
15.15
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
17.
15.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  16.07.2021 XXXVIII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
14.00
Otvorenie zasadnutia
2.
14.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
14.10
Voľba návrhovej komisie
5.
14.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
6.
15.00
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
7.
15.20
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
8.
15.50
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
9.1
Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Palúdzka, ul. D. Pálku – X SEVEN, s.r.o., Guothova 2/E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
9.2
Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena v k. ú. Palúdzka, ul. D. Pálku – X SEVEN, s.r.o., Guothova 2/E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
9,3
Návrh na budúci odpredaj častí pozemkov v k. ú. Palúdzka, ul. D. Pálku – X SEVEN, s.r.o., Guothova 2/E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
9.4
Návrh na budúce nadobudnutie častí pozemkov v k. ú. Palúdzka, ul. D. Pálku v prospech mesta Liptovský Mikuláš od spoločnosti X SEVEN, s.r.o., Guothova 2/E, 831 01 Bratislava – Nové Mesto
11.
16.50
Interpelácie poslancov
12.
17.10
Informácie
13.
17.15
Záver
  10.06.2021 XXXVII. (16.6.2021)
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
5.
11.20
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
6.
11.20
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta Výsledky hlasovania
7.
11.40
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
PRESTÁVKA (12.00 - 13.00)
8.
13.15
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 – 2023
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta Výsledky hlasovania
21.
17.30
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ
21.1.2
Návrh na budúcu zámenu nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova - MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica
21.3.2
Návrh na budúci odpredaj časti pozemku v k. ú. Demänová, ul. Dlžiny - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
35.
20.40
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia Výsledky hlasovania
36.
20.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia Výsledky hlasovania
40.
22.05
Interpelácie poslancov
41.
22.25
Informácie
42.
22.30
Záver
  08.04.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
15.00
Návrh prerušiť zasadnutie MsZ
3.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Výsledky hlasovania
8.
19.50
Interpelácie poslancov
9.
20.20
Informácie
10.
20.30
Záver
  11.03.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
6.
11.00
Upozornenie na nečinnosť a pochybenia primátora mesta Liptovský Mikuláš
8.
11.40
Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2021
P R E S T Á V K A / 13.00 - 14.00 /
13.
14.15
JUDr. Marián Jančuška, náčelník mestskej polície Výsledky hlasovania
16.
15.30
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
Procedurálny návrh
19.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov
24.
18.30
Interpelácie poslancov
25.
18.50
Informácie
26.
19.00
Záver
  Neschválené body rokovania
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
7.
15.50
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021
8.
16.00
Informatívna správa o príprave rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022,2023
9.
16.15
Interpelácie poslancov
10.
16.20
Informácie
11.
16.25
Záver