Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ


 

PROGRAM ROKOVANÍ


 

Plán zasadnutí MsZ

2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  08.04.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
15.00
Návrh prerušiť zasadnutie MsZ
3.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Výsledky hlasovania
8.
19.50
Interpelácie poslancov
9.
20.20
Informácie
10.
20.30
Záver
  11.03.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
6.
11.00
Upozornenie na nečinnosť a pochybenia primátora mesta Liptovský Mikuláš
8.
11.40
Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2021
P R E S T Á V K A / 13.00 - 14.00 /
13.
14.15
JUDr. Marián Jančuška, náčelník mestskej polície Výsledky hlasovania
16.
15.30
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
Procedurálny návrh
19.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov
24.
18.30
Interpelácie poslancov
25.
18.50
Informácie
26.
19.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
7.
15.50
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021
8.
16.00
Informatívna správa o príprave rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022,2023
9.
16.15
Interpelácie poslancov
10.
16.20
Informácie
11.
16.25
Záver