• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Zasadnutia MsZ | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

  Zasadnutia MsZ


   

  PROGRAM ROKOVANÍ

  Plán zasadnutí MsZ

  2022
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  Nastaviť
    10.03.2022 pokračujúce XLII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  17.
  17.10
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ Výsledky hlasovania
  21.
  19.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  22.
  20.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  24.
  20.50
  Interpelácie poslancov
  25.
  21.25
  Informácie
    07.03.2022 pokračujúce XLII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  11.
  15.40
  Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ
  14.
  16.10
  Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  17.
  17.10
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ
  21.
  19.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  22.
  20.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  24.
  20.50
  Interpelácie poslancov
  25.
  21.25
  Informácie
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  10.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  10.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  10.10
  Voľba návrhovej komisie
  6.
  10:30
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a 2021
  Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta Výsledky hlasovania
  8.
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (12.30 – 13.30)
  11.
  13.40
  Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ
  14.
  14.40
  Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  17.
  16.00
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ
  21.
  17.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  22.
  18.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  24.
  19.00
  Interpelácie poslancov
  25.
  Informácie
    Neschválené body rokovania