• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Zasadnutia MsZ | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

  Zasadnutia MsZ


   

  PROGRAM ROKOVANÍ

  Plán zasadnutí MsZ

  2022
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  Nastaviť
    12.12.2022 III.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  15.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  15.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  15.10
  Voľba návrhovej komisie
  5.
  15.30
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ
  8.
  17.20
  Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ
  13.
  19.15
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  14.
  19.30
  Interpelácie poslancov
  15.
  19.55
  Informácie
  16.
  20.00
  Záver
    21.11.2022 II.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  15.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  15.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  15.10
  Voľba návrhovej komisie a voľba volebnej komisie
  5.
  15.50
  Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
  9.
  18.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  10.
  18.20
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  16.
  21.00
  Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Výsledky hlasovania
  18.
  21.45
  Interpelácie poslancov
  19.
  21.55
  Informácie
  20.
  22.00
  Záver
    16.11.2022 I.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  a)
  Štátna hymna SR, otvorenie zasadnutia
  b)
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  c)
  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš
  d)
  Otvorenie slávnostnej časti zasadnutia
  e)
  Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
  f)
  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
  g)
  Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
  2.
  Voľba návrhovej komisie
  3.
  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  4.
  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
  5.
  Schválenie sobášiacich
  6.
  Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
  7.
  Záver
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  10.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  10.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  10.10
  Voľba návrhovej komisie
  7.
  11.20
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (12.30 – 13.30)
  11.
  14.40
  Interpelácie poslancov
  12.
  14.55
  Informácie
  13.
  15.00
  Záver
    02.06.2022 XLIII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  10.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  10.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  10.10
  Voľba návrhovej komisie
  7.
  12.20
  Ing. Marta Gurtaiová, vedúca referátu manažmentu, vnútorného auditu a kontroly
  Prizvaný: Ing. Milan Mikušiak, prezident MFK Tatran Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (12.40 – 13.40)
  8.
  13.50
  JUDr. Miroslava Javornická vedúca odboru právneho
  Prizvaní: Ing. Milan Mikušiak prezident MFK Tatran Liptovský Mikuláš, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, Mgr. Michal Milata riaditeľ spoločnosti PRIMUM s.r.o. Výsledky hlasovania
  12.
  15.40
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ
  Ing. Renáta Todáková, vedúca oddelenia majetkovo-právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  13.
  16.40
  Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
  14.
  17.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  15.
  17.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  18.
  18.50
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
    Neschválené body rokovania
    10.03.2022 pokračujúce XLII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  17.
  17.10
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ Výsledky hlasovania
  21.
  19.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  22.
  20.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
  24.
  20.50
  Interpelácie poslancov
  25.
  21.25
  Informácie
    07.03.2022 pokračujúce XLII.
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  11.
  15.40
  Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ
  14.
  16.10
  Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  17.
  17.10
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ
  21.
  19.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  22.
  20.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  24.
  20.50
  Interpelácie poslancov
  25.
  21.25
  Informácie
  P.č.
  Čas
  Program
   
  Predkladá
  1.
  10.00
  Otvorenie zasadnutia
  2.
  10.05
  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.
  10.10
  Voľba návrhovej komisie
  6.
  10:30
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš za roky 2020 a 2021
  Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta Výsledky hlasovania
  8.
  Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
  JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (12.30 – 13.30)
  11.
  13.40
  Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov MsÚ
  14.
  14.40
  Mgr. Mária Boltižiarová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry MsÚ
  17.
  16.00
  Ing. arch. Tatiana Bachtíková, špecialistka referátu hlavného architekta MsÚ
  21.
  17.30
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  22.
  18.00
  Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
  24.
  19.00
  Interpelácie poslancov
  25.
  Informácie
    Neschválené body rokovania