Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
46. Žiadosť o výpis z registra trestov
47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
50. Žiadosť o vyvlastnenie
51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
52. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
53. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
54. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
55. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
56. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
57. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
59. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
60. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
61. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
62. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
63. žiadosť o prijatie do DJM
64. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
65. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
66. žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor  
67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
69. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
70. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
71. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
72. čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor  
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie PO
75. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
76. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
77. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
78. Hlásenie o sťahovaní - vzor
79. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
80. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
81. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
82. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
83. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
84. Návrh na vyvlastnenie  
85. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
86. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
87. Nahlásenie čiernej skládky
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby  
93. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
94. Ohlásenie reklamnej stavby  
95. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
96. ohlásenie stavebných úprav bytu  
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
98. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
99. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
101. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
102. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
104. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
105. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
106. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
107. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
108. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
110. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
111. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
112. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
113. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
114. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
115. oznámenie o zrušení prevádzkarne
116. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
117. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
118. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad  
119. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
120. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
121. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
122. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
123. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
124. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
125. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
126. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
127. Priznanie k dani za psa
128. Priznanie k dani za ubytovanie  
129. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
130. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
131. Súhlas so spracovaním osobných údajov
132. Správa o realizácii podujatia  
133. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
134. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
135. Zápis o úmrtí
136. Zápis o narodení
137. Zápis o uzavretí manželstva