Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
46. Žiadosť o výpis z registra trestov
47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
50. Žiadosť o vyvlastnenie
51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
55. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
56. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
57. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
60. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
61. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
62. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
63. žiadosť o preúčtovanie úhrady (TKO)
64. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
65. žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností)
66. žiadosť o vrátenie preplatku (TKO)
67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
69. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
70. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
71. Čestné vyhlásenie FO
72. Čestné vyhlásenie PO
73. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
74. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
75. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
76. Hlásenie o sťahovaní - vzor
77. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
78. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
79. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
80. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
81. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
82. Návrh na vyvlastnenie  
83. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
84. Nahlásenie čiernej skládky
85. Odhlasovací lístok - vzor
86. Odhlasovací lístok - vzor
87. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
88. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
89. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
90. Ohlásenie drobnej stavby  
91. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
92. Ohlásenie reklamnej stavby  
93. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
94. ohlásenie stavebných úprav bytu  
95. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
97. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
98. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
99. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
101. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
103. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
104. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
105. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čase prevádzky služieb
110. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
111. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
112. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
113. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
114. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
115. oznámenie o zrušení prevádzkarne
116. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
117. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
118. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
119. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad  
120. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
121. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
122. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
123. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
124. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
125. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
126. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
127. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
128. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
129. Priznanie k dani za psa
130. Priznanie k dani za ubytovanie  
131. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
132. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
133. Súhlas so spracovaním osobných údajov
134. Správa o realizácii podujatia  
135. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
136. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
137. Zápis o úmrtí
138. Zápis o narodení
139. Zápis o uzavretí manželstva
140. Zápisný lístok - detské jasle