Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
46. Žiadosť o výpis z registra trestov
47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
50. Žiadosť o vyvlastnenie
51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
52. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
53. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
54. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
55. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
56. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
57. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
59. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
60. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
61. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
62. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
63. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
64. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
65. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
66. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
67. čestné vyhlásenie - opakované uzavretie nájomnej zmluvy
68. Čestné vyhlásenie FO
69. Čestné vyhlásenie PO
70. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
71. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
72. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
73. Hlásenie o sťahovaní - vzor
74. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
75. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
76. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
77. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
78. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
79. Návrh na vyvlastnenie  
80. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
81. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
82. Nahlásenie čiernej skládky
83. Odhlasovací lístok - vzor
84. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
85. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
86. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
87. Ohlásenie drobnej stavby  
88. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
89. Ohlásenie reklamnej stavby  
90. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
91. ohlásenie stavebných úprav bytu  
92. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
93. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
94. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
95. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
96. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
97. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
98. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
99. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
100. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
101. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
102. oznámenie o poskytovaní ubytovacích služieb
103. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
104. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
105. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
106. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
107. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
108. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
109. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
110. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
111. oznámenie o zrušení prevádzkarne
112. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
113. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
114. oznamovacia povinnosť - ubytovanie - k poplatku za komunálny odpad  
115. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
116. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
117. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
118. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
119. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
120. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
121. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
122. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
123. Priznanie k dani za psa
124. Priznanie k dani za ubytovanie  
125. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
126. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
127. Súhlas so spracovaním osobných údajov
128. Správa o realizácii podujatia  
129. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
130. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
131. Zápis o úmrtí
132. Zápis o narodení
133. Zápis o uzavretí manželstva
134. Zápisný lístok - detské jasle