Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
2. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
3. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
4. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
5. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
6. Žiadosť FO - uzávierka MK
7. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
8. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
9. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
10. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
13. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
14. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
16. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
17. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
18. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
19. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
24. Žiadosť o dotáciu  
25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
27. Žiadosť o odpis z registra trestov
28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby
37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
45. Žiadosť o uzavretrie manželstva
46. Žiadosť o výpis z registra trestov
47. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
48. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
49. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
50. Žiadosť o vyvlastnenie
51. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
52. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
53. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
54. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
55. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
56. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
57. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
59. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
60. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
61. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
62. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
63. žiadosť o prijatie do DJM
64. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
65. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
66. žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor  
67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
69. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
70. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
71. čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor  
72. Čestné vyhlásenie FO
73. Čestné vyhlásenie PO
74. Daňové priznanie k dani z nehnuteľosti FO a PO
75. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
76. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
77. Hlásenie o sťahovaní - vzor
78. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
79. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
80. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
81. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
82. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
83. Návrh na vyvlastnenie  
84. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
85. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
86. Nahlásenie čiernej skládky
87. Odhlasovací lístok - vzor
88. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
89. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
91. Ohlásenie drobnej stavby  
92. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
93. Ohlásenie reklamnej stavby  
94. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
95. ohlásenie stavebných úprav bytu  
96. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
98. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
99. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
100. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
101. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
102. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
104. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
105. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
109. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
110. Oznámenie o umiestnení nevýherného hracieho prístroja
111. Oznámenie o umiestnení predajného automatu
112. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
113. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
114. oznámenie o zrušení prevádzkarne
115. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
116. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
117. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
118. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
119. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
120. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
121. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
122. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
123. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
124. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
125. Priznanie k dani za psa
126. Priznanie k dani za ubytovanie  
127. Priznanie k miestnemu poplatku - občan
128. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba
129. Súhlas so spracovaním osobných údajov
130. Správa o realizácii podujatia  
131. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
132. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
133. Zápis o úmrtí
134. Zápis o narodení
135. Zápis o uzavretí manželstva