Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

Tlačivá a formuláre

Zoznam tlačív a formulárov
1. Priznanie k dani za predajné automaty
2. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
3. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
4. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
5. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
6. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
7. Žiadosť FO - uzávierka MK
8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  
18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
20. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku
21. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
22. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
23. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
24. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
25. Žiadosť o dotáciu  
26. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
27. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
28. Žiadosť o odpis z registra trestov
29. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
30. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
31. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
32. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
33. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
34. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
35. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
36. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
37. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  
38. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
39. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
40. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
41. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
42. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
43. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
44. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
45. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
46. Žiadosť o uzavretrie manželstva
47. Žiadosť o výpis z registra trestov
48. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
49. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
50. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
51. Žiadosť o vyvlastnenie
52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
55. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
56. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
57. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
60. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
61. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
62. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
63. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
64. žiadosť o prijatie do DJM
65. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
66. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
67. žiadosť o vydanie súhlasu obce - vzor  
68. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
69. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
70. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
71. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
72. čestné vyhlásenie vlastníka/vlastníkov nehnuteľnosti – vzor  
73. Čestné vyhlásenie FO
74. Čestné vyhlásenie PO
75. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve
76. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
77. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
78. Hlásenie o sťahovaní - vzor
79. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
80. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
81. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
82. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
83. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
84. Návrh na vyvlastnenie  
85. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
86. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
87. Nahlásenie čiernej skládky
88. Odhlasovací lístok - vzor
89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
92. Ohlásenie drobnej stavby  
93. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
94. Ohlásenie reklamnej stavby  
95. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
96. ohlásenie stavebných úprav bytu  
97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
98. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
99. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
100. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
101. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
102. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
104. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP
105. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
106. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
107. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
108. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
109. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
110. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
111. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
112. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
113. oznámenie o zrušení prevádzkarne
114. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
115. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
116. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
117. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
118. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
119. Povolenie na predaj výrobkov - právn. osoba
120. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
121. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
122. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
123. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
124. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
125. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
126. Priznanie k dani za psa
127. Priznanie k dani za ubytovanie  
128. Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
129. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
130. Súhlas so spracovaním osobných údajov
131. Správa o realizácii podujatia  
132. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
133. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
134. Zápis o úmrtí
135. Zápis o narodení
136. Zápis o uzavretí manželstva