Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ

Projekty EÚ

 Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.“

 Zvýšenie kapacít triedeného zberu odpadov v Liptovskom Mikuláši

 Fotovoltické zariadenie, MsÚ Liptovský Mikuláš

 Podané žiadosti o NFP

 Projektová dokumentácia – Stavebné úpravy ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš

 Riešenie migračných výziev v meste Liptovský Mikuláš

 Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši

 Virtuálna envirovýchova, Liptovský Mikuláš

 Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš

 Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti LM

 Podpora administratívnych kapacít UMR Ružomberok Liptovský Mikuláš

 Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši

 Memoria Viventem – Živé spomienky na európsku kultúru

 SALUTE4CE – Integrované riadenie životného prostredia prostredníctvom malých zelených lokalít v urbanizovanom prostredí

 Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši

 Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš

 Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II

 Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 3. etapa

 Účelové energetické audity kultúrnych domov mesta Liptovský Mikuláš

 Nízkouhlíková stratégia mesta Liptovský Mikuláš

 Budovanie školských dažďových záhrad

 Rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Nowom Targu a Liptovskom Mikuláši

 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

 KOMUNITNÉ SLUŽBY V MESTÁCH A OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT – II. Fáza

 Modernizácie učební ZŠ a MŠ Okoličianska

 Modernizácia učební ZŠ M. R. Martákovej

 Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa

 Modernizácia učební ZŠ s MŠ Demänovská ulica

 Modernizácia polytechnickej učebne pre ZŠ Nábr. Dr. A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš

 Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš

 Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš

 Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy

 Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy – 4. etapa

 Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš

 Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš

 Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, Liptovský Mikuláš

 Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš

 Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši

 Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier

 Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Liptovský Mikuláš

 Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

 Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

 Jaslo - Liptovský Mikuláš

 Aktívne starnutie