Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
18.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

18.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom" - stavba na pozemkoch parc. č. KN-C 1072/42 a KN-C 1072/108 v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Jana Gazdová, Bobrovec ... Otvoriť prílohu

18.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Renata Mlynarčíková, nar. 1969, Martina Mlynarčíková, nar. 1991; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

15.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 781/44 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

14.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "SO 09 prípojka VN a TR" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je InDevel, s.r.o ... Otvoriť prílohu

14.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti "Ťažba štrkopieskov Liptovský Ján" navrhovateľa Slovenské štrkopiesky, s.r.o. a upovedomenie o začatí konania ... Otvoriť prílohu

14.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznam - voľné pracovné miesto

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia projektového manažmentu ... Otvoriť prílohu

14.02.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

VZN č. 1/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta LM ... Otvoriť prílohu

14.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie ministerstva dopravy a výstavby na časť stavby dráhy: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) V. etapa UČS 411 Liptovský Mikuláš - Paludza" ... Otvoriť prílohu

13.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" v k.ú. Okoličné a Beňadiková, navrhovateľom ktorej je Craemer Slovakia, s.r.o ... Otvoriť prílohu

13.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Poľovného združenia Ostrô pre vlastníkov poľovných pozemkov v rámci poľovného revíru ... Otvoriť prílohu

12.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení listovej zásielky

Listová zásielka adresovaná: Jaroslav Kostelný, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: JUDr. Hulmanová Janušová ... Otvoriť prílohu

12.02.2019 | Úradná tabuľa
Participatívny rozpočet 2019

Výzva na predkladanie projektov financovaných z Participatívneho rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2019 ... Otvoriť prílohu

12.02.2019 | Úradná tabuľa
VZN č. 2/2019/VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2015/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách ... Otvoriť prílohu

11.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 757/18, 757/19, 748/28, 748/26, 748/27, 756/3, 756/1, 756/2, 755/8, 757/8, 757/10, 757/3, 757/6, 757/11, 757/4, 757/12, 748/22, 757/13, 757/7, 757/14 v k.ú ... Čítať viac

11.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice ... Čítať viac

11.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 627/501 v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

11.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Matej Matejka, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovakia Corporation, s.r.o ... Otvoriť prílohu

11.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová komunikácia a verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč ... Otvoriť prílohu