Liptovský Mikuáš
Aktuálne podujatia mesta

Centrum služieb
občanom

Všetko čo potrebujete vybaviť
Životné situácie

Mesto
Liptovský Mikuláš

Mestský úrad
Liptovský Mikuláš

Aktuálne dianie

Tlačové správy
Úradná tabuľa
Oznamy a iné
Mesačník Mikuláš

Kalendár podujatí

Aktuálny prehľad podujatí
v našom meste

Urobili sme

Významné investičné aktivity celomestského charakteru

Navštívte
Liptovský Mikuláš

Životné situácie

Občan a samospráva
Financie a hospodárstvo
Vzdelanie
Cestná doprava
Kultúra a šport
Rodina a vzťahy
Zdravie
Bývanie

Dom

Územné rozhodnutie, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Stavebné povolenie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie, potvrdenie) súpisného čísla (orientačného čísla) budove

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby

Rozhodnutie o vyvlastnení

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)

Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

Renovácia a modernizácia

Ohlásenie stavebných úprav bytu

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Sťahovanie

Zmena adresy

Odhlásenie pobytu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Prihlásenie na prechodný pobyt

Daň z nehnuteľností

miestny poplatok za komunálny odpad

daň za psa

Prenájom bytov, nebytových priestorov

Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Prenájom nebytových priestorov

Predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami

Finančná zábezpeka

Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR

Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu

 

Bytová politika mesta

Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu

Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností

Poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni

Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš

Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia

Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš

Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie

Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov

Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu

Fond prevádzky údržby a opráv

Životné prostredie
Civilná ochrana

Všeobecné informácie

Mimoriadne udalosti

Požiare

Povodne

Podnikanie

Centrum služieb občanom

Otváracie hodiny

Pondelok7.3015.30
Utorok7.3015.30
Streda8.3016.30
Štvrtok7.3015.30
Piatok7.3015.30

Na pracoviskách v centre vybavíte

  • Podateľňa informácie volajte 044 /55 65 111, 55 65 112
  • Ohlasovňa pobytov volajte: 044 /55 65 171
  • Sociálne veci a bytová agenda volajte 044 /55 65 172
  • Overovanie podpisov volajte 044 /55 65 173
  • Miestne dane a poplatky, podnikanie volajte tu 044/5565286
  • Matričný úrad volajte 044 /55 65 176, 55 65 266
  • Pokladňa volajte tu 0445565175, 5565177

Prijímacie stredisko

Od roku 2005 slúži pre občanov a ostatných klientov mesta Liptovský Mikuláš vo vestibule Mestského úradu prijímacie stredisko prvého kontaktu Centrum služieb občanom mesta. Je to pracovisko s klientskou orientáciou, kde sú sústredené kľúčové procesy založené na priamom rokovaní s klientom a ktoré poskytuje dostupnosť informácií a služieb. Je to centrum, kde občania mesta môžu na jednom mieste, rýchlo, efektívne, v jednom kontinuálnom čase vybaviť svoje požiadavky, získať informácie, podať svoje písomné podania, alebo podnety.
Prevádzková doba centra je nepretržitá, bez obedňajšej prestávky, bez stránkových dní.
Aké máte skúsenosti s činnosťou centra?

Podeľte sa o ne s nami osobne,  telefonicky,  e-mailom . Alebo anonymne vhodením podnetu do schránky „Mikulášske ucho“ ktorá je  umiestnená v priestoroch centra.

Mestský úrad Liptovský Mikuláš

Adresa:
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
E-mail:
lmikulas@mikulas.sk
podatelna@mikulas.sk

Mestský úrad

Adresa

Štúrova 1989/41
Liptovský Mikuláš
031 42

E-mail

lmikulas@mikulas.sk
podatelna@mikulas.sk

Ďalšie kontakty

Predvoľba MsÚ: 5565
Spojovateľka: 044 /55 65 111, 55 65 112
Sekretariát: 044/55 65 201, 55 65 208
sekretariat@mikulas.sk
Fax: 044/562 13 96

Kontakt pre médiá: 044/ 5565 222
hovorca@mikulas.sk

Newsletter

Dostávajte pravideľné informácie z mesta priamo na Váš email. Najnovšie tlačové správy, oznamy a výzvy.

Neprehliadnite

Úradná tabuľa

15.02.2019 Oznámenie o uložení zásielky Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v ...
14.02.2019 Verejná vyhláška Stavebné povolenie ministerstva dopravy a výstavby na časť stavby dráhy: Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo) V. etapa UČS ...
14.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 1/2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta ...

Oznamy

15.02.2019 Oznam Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 781/44 v k.ú. Liptovský Mikuláš.
11.02.2019 Oznam Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-E 627/501 v k.ú. Okoličné.
11.02.2019 Oznam Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 230/4 v k.ú. Benice.