Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Liptovský Mikuláš má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.mikulas.sk. 
 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
 

1.    Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektorý netextový obsah, ktorý je poskytnutý používateľovi, nemá textovú alternatívu, ktorá slúži na jeho popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
 • Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách (napr. videozáznamy) neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky].
 • Informácie, štruktúra a vzájomné vzťahy vyjadrované prostredníctvom prezentácie nie sú vždy odvoditeľné z kódu alebo k dispozícii v textovej forme. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy].
 • Správne poradie čítania prezentovaného obsahu nie je vždy možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie].
 • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu].
 • Farba sa v niektorých prípadoch používa ako jediný vizuálny prostriedok na poskytovanie informácií, označovanie akcie, vyvolávanie reakcie alebo na rozlišovanie vizuálneho prvku. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].
 • Vizuálne zobrazenie textu a textu vo forme obrázkov nemá vždy kontrastný pomer najmenej 4,5:1. Texty písané zväčšeným písmom a obrázky takéhoto textu v niektorých prípadoch nemajú kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast ].
 • Bez straty obsahu alebo funkčnosti nie je vždy možné zväčšiť text bez použitia asistenčných technológií až do 200%. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu].
 • Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov ].
 • Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, sú zachytiteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
 • Účel každého odkazu nie je vždy odvoditeľný zo samotného textu alebo z kódu. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu].
 • Používateľ nemá vždy k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov].
 • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka vždy režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie].
 • Prvky používateľského rozhrania, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahujú vždy vizuálne zobrazený názov prvku text. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve].
 • Stránka nemá vždy v hlavičke definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].
 • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí].
 • Nie pri každom prípade je používateľ vopred informovaný o automatickej zmene kontextu pred použitím prvku používateľského rozhrania. [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Vstup používateľa]
 • Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, nie sú vždy identifikované jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia].
 • Pri zadávaní niektorých vstupov sa chybná položka neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb].
 • Pri vyžadovanom vstupe od používateľa sa pri niektorých vstupoch neposkytnú menovky alebo pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny].
 • Návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi ak sa automaticky zistí chyba. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
 • Prvky obsahu vložené pomocou značkovacieho jazyka nie sú vždy uzavreté alebo vnorené v súlade so svojimi špecifikáciami respektíve obsahujú duplicitné atribúty. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza].
 • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania (ako sú napr. prvky formulára, odkazy alebo prvky generované skriptami) nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. Stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré môžu byť nastavené používateľom, sa v niektorých prípadoch nedajú nastaviť v kóde. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

2.    Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

 • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.).
 
Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti
Toto vyhlásenie bolo vypracované 7.5.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 7.5.2021.
 
Spätná väzba a kontaktné informácie
V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@mikulas.sk
Správcom webového sídla je mesto Liptovský Mikuláš.

Zodpovedným orgánom za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Odbor rozvoja mesta Liptovský Mikuláš.
 
Vynucovacie konanie
V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.