• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Mestský úrad | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad

  Mestský úrad

  Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení

  Právomoci a kompetencie mesta

  Kompetencie a právomoci mesta sú dané :
  • Ústavou Slovenskej republiky
  • zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš
  Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

  Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.
  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

  Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

  Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese:
  Mesto Liptovský Mikuláš
  Štúrova 1989/41
  031 42 Liptovský Mikuláš

  alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
  Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.
   

  Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

  Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
  • zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

  Zbierka zákonov

  do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 106

  Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

  do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
  • na Mestskom úrade č. d. 108
  • v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája
  • v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova
  • v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1

  Uznesenia mestského zastupiteľstva

  do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
  • na Mestskom úrade č. d. 108

  Sťažnosti

  možno podávať v úradných hodinách na č. d. 701

  Úhrada nákladov

  1. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
  2. Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
  3. Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta.