Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

11.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Pavol CHOLVADT, nar. 1978, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Vladimír KUBOVČÍK, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

10.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" na pozemkoch v k. ú. Stošice, stavebníkom ktorej je Stošice, a ... Otvoriť prílohu

07.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom" nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KN-C 1001/19 až KN-C 1001/22 v k. ú. Iľanovo, stavebníkmi ktorej sú Vladimír Puchý a Silvia Puchá ... Otvoriť prílohu

06.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o nastúpení náhradníka

Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode Staré Mesto ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 10.1.2019

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 10.1.2019 bude v čase od 07:30 hod. do 14:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti Benice a Palúdzka (Ul ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Polyfunkčný obytný súbor Nová Palúdzka I. etapa" - stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Sukupčák, s.r.o ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 - 2021 ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Vodoprávne povolenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš na stavbu „IBV Stošice Liptovský Mikuláš“ ... Otvoriť prílohu

05.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o opakovanej dražbe

Dražobník Licitor group, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 20.12.2018 sa v sídle dražobníka uskutoční opakovaná dražba na nehnuteľnosti - pozemky v k. ú. Ploštín ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2019 ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinný dom" nachádzajúcej sa na pozemku parc. č. KN-C 90/5, 249/1 v k. ú. Benice, stavebníkom ktorej je Andrea Gabonová, Podtureň ... Otvoriť prílohu

04.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Ladislav STANKOVIANSKÝ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Intrum Slovakia, s.r.o ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marta BAYEROVÁ, nar. 1954; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Juraj BALI, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VšZP ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Tomáš KORČEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa, a.s ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo) ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 19" v k. ú. Liptovský Mikuláš (Štefánikova ul ... Otvoriť prílohu

03.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" v k. ú. Okoličné(Morušová ul.), stavebníkom ktorej sú vlastníci bytového domu ... Otvoriť prílohu