Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Mesto   /   Ocenenia mesta Liptovský Mikuláš

Ocenenia mesta Liptovský Mikuláš

Mestské vyznamenania a ceny

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmenou štatútu nový systém udeľovania vyznamenaní a cien. Zámerom bolo vytvoriť motivujúci systém udeľovania vyznamenaní a cien, ktorý bude mať vysoký morálnym kredit a spoločenskú prestíž  za spoluúčasti verejnosti. 
 
Mestské vyznamenania a ceny sú :
a) Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš
b) Cena mesta Liptovský Mikuláš
c) Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš
d) Iné vyznamenania


 
a) Čestné občianstvo mesta 

 1. Osobám, najviac dvom ročne, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto a jeho obyvatel'ov, o priatel'stvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili I'udské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupitel'stvo udeliť čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len" čestné občianstvo mesta" ).
 2. Čestné občianstvo mesta sa môže udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.
 3. O udelení čestného občianstva mesta sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta a ktorá sa pečatí pečaťou mesta.
 4. Ak je čestné občianstvo mesta udelené cudziemu štátnemu príslušníkovi, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jeho jazyku, resp. v niektorom svetovom jazyku.
 5. Odovzdanie listiny sa vykonáva slávnostným spôsobom.
 6. V súvislosti s udelením čestného občianstva mesta môže byť priznaná finančná odmena vo výške 3 000 eur.
 7. Mestské zastupitel'stvo môže udelené čestné občianstvo mesta odňať, ak zo závažných dôvodov čestný občan mesta tejto pocty nie je hodný.

 
b) Cena mesta Liptovský Mikuláš
 

 1. Mestské zastupitel'stvo môže udeliť Cenu mesta Liptovský Mikuláš obyvatel'om mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš a kolektívom za mimoriadne výsledky pri zvel'aďovaní a rozvoji mesta, šírení dobrého mena doma i vo svete, za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, kultúry a športu, vzdelávania, spoločenského a duchovného života, v hospodárstve, zdravotníctve, ochrane životného prostredia a publicistike.
 2. Cenu mesta Liptovský Mikuláš predstavuje umelecké dielo vyjadrujúce identitu a rozvoj mesta Liptovský Mikuláš s nápisom "Cena mesta Liptovský Mikuláš" a finančná odmena podľa návrhu primátora a po rozhodnutí mestského zastupiteľstva. Súčasťou ocenenia je primátorsky list opatrený reliéfnou pečaťou mesta a podpísaný primátorom mesta. Listina obsahuje meno a priezvisko oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny. 
 3. Cenu mesta Liptovský Mikuláš udeľuje mestské zastupiteľstvo obyvateľom mesta na návrh mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva, občianskych združení, vedeckých, športových a umeleckých inštitúcií.
 4. O udelení Ceny mesta Liptovský Mikuláš rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
 5. Cena mesta Liptovský Mikuláš sa udeľuje slávnostným spôsobom, ktorá môže byť udelená najviac siedmim jednotlivcom a jednému kolektívu ročne. 
 6. Ak je udeľovaná Cena mesta Liptovský Mikuláš "in memoriam" , preberá ocenenie a listinu pozostalý manžel (manželka), prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva.

 
c) Cena primátora mesta

 1. Primátor mesta Liptovský Mikuláš môže udeliť Cenu primátora mesta obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Mikuláš za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta a za vynikajúce výsledky pri reprezentácií mesta na celoslovenských, európskych a svetových podujatiach.
 2. Cena primátora mesta predstavuje umelecké dielo vyjadrujúce identitu mesta a autoritu primátora s nápisom " Cena primátora " a finančná odmena na základe rozhodnutia primátora. Listina obsahuje meno a priezvisko oceneného, predmet ocenenia a rok udelenia ceny.
 3. Cena primátora mesta Liptovský Mikuláš sa udeľuje slávnostným spôsobom, ktorá môže byť udelená najviac siedmim jednotlivcom a jednému kolektívu ročne.

 
d) Iné vyznamenania

 1. Primátor mesta Liptovský Mikuláš môže udeliť obyvateľom mesta za aktívnu činnosť vorgánoch samosprávy, podiele na rozvoji mesta, za vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu mesta na regionálnej a miestnej úrovni, za mimoriadne pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania Pamätnú plaketu ako morálne oceneme.
 2. Primátor mesta Liptovský Mikuláš môže oceniť obyvateľov mesta za aktívnu činnosť v orgánoch samosprávy mesta, podiele na rozvoji mesta, za výborné výsledky a vzornú reprezentáciu mesta na regionálnej a miestnej úrovni, za výborné pedagogické výsledky a pedagogickú angažovanosť v oblasti výchovy a vzdelávania prijatím u primátora mesta a odovzdaním Pamätného listu.