Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš

Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Liptovský Mikuláš
Špecifické ciele projektu: - prostredníctvom miestnej občianskej poriadkovej služby zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania, - zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. Hlavný ciel projektu vyplýva z Investičnej priority 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifického cieľa 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov a Tematického dela 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii.
 
Plánované aktivity: Hlavná aktivita: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ je zameraná na podporu miestnej občianskej poriadkovej služby, návyku k práci a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Senzibilizačné aktivity majú za ciel vzájomne prepojiť komunitu - majoritné obyvateľstvo, príslušníkov MRK, samosprávu a iné inštitúcie a vyzdvihnúť prácu členov miestnej občianskej poriadkovej služby a polície, prevencia pred kriminálnymi činmi a zníženie patologických javov.
 
Podporné aktivity budú súčasťou hlavnej aktivity: Riadenie projektu a Informovanosť a komunikácia. Zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, zníži sa ich stres a napätie, zlepší sa dôvera v inštitúcie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti.

Výsledkom projektu má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnatefnosti obývate lov MRK.