Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II

Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II

Podpora opatrovateľskej služby mesta Liptovský Mikuláš II
 
 
 

 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+:  312081BGY1
Miesto realizácie projektu: Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
Kód výzvy:                            OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: kombinácia zálohovej platby a refundácie
Trvanie projektu:              december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu:        poskytovanie opatrovateľskej služby
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 244 800,00 EUR
 
Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý v rámci: 
Operačný program:              Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond
Prioritná os:   8. REACT-EU
Investičná priorita:                  13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ:                      8.1.1.  Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19  vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Schéma pomoci:                     
Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ  z 20. decembra 2011 o uplatňovaní  článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.
 
Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom predchádzať inštitucionálnej starostlivosti osôb odkázaných na starostlivosť inej fyzickej osoby a zabezpečiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Hlavnou aktivitou projektu je „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ terénnou formou na území mesta Liptovský Mikuláš. Do projektu bude zapojených 15 kvalifikovaných opatrovateliek/ľov na plný úväzok, ktoré/í budú poskytovať opatrovateľskú službu v prirodzenom prostredí jej prijímateľa v súlade so Zmluvou o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Realizácia projektu bude prebiehať v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Cieľovou skupinou projektu sú deti (maloleté osoby) a plnoleté osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, ako aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore.
 
Výsledky projektu:
Realizáciou projektu sa prispeje k:
zvýšeniu dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov so zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a osoby v dôchodkovom veku, 
podpore zotrvania občanov so zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a osoby v dôchodkovom veku v ich prirodzenom domácom prostredí,
podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín s osobami odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby,
podpore osôb odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby rozvíjať rodinné a spoločenské vzťahy a primerane ich individuálnym schopnostiam a možnostiam aj ich zaradenie do spoločenského života a aktivizáciu,
podpore samostatnosti osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a posilneniu ich ľudskej dôstojnosti.
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.