Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš

Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš


                                                                     

NÁZOV PROJEKTU
Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš

STRUČNÝ OPIS PROJEKTUMestu Liptovský Mikuláš bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Novostavba komunitného centra v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 -Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, konkrétny cieľ 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

Realizáciou projektu mesto výstavbou nového komunitného centra vytvorí priaznivé podmienky pre prácu s marginalizovanou rómskou komunitou za účelom jej integrácie do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce, zlepšenia ich životnej situácie, iniciovania štrukturálnych zmien, ozdravných procesom a celkového zlepšenia životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“


Nenávratný finančný príspevok: 303 978,37 EUR
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projektwww.ludskezdroje.gov.sk                                                    www.minv.sk                                                   www.mikulas.sk