Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš

Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš

 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe predloženej a schválenej žiadosti realizuje projekt: „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje “

Miesto realizácie projektu: mesto Liptovský Mikuláš

Trvanie projektu: 02.01.2018 – 31.12.2020

Výška nenávratného finančného príspevku :  119 706,41 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa: 6 300,34 EUR

Cieľová skupina: príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
 
Hlavný cieľ projektu: prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš prostredníctvom poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby s prítomnosťou MRK 
 
Špecifické ciele projektu: - prostredníctvom miestnej občianskej poriadkovej služby zlepšenie rizikového správania, ochrany vlastníckych práv a dodržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania,    - zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajúcej zo sociálneho vylúčenia. Hlavný cieľ projektu vyplýva z Investičnej priority 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifického cieľa 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov a Tematického cieľa 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii. 
 
Plánované aktivity: Hlavná aktivita: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ je zameraná na podporu miestnej občianskej poriadkovej služby, návyku k práci a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Senzibilizačné aktivity majú za cieľ vzájomne prepojiť komunitu - majoritné obyvateľstvo, príslušníkov MRK, samosprávu a iné inštitúcie a vyzdvihnúť prácu členov miestnej občianskej poriadkovej služby a polície, prevencia pred kriminálnymi činmi a zníženie patologických javov. 
Podporné aktivity budú súčasťou hlavnej aktivity: Riadenie projektu a Informovanosť a komunikácia.  Zlepší sa komunikácia obyvateľov v prostredí, v ktorom sa nachádzajú, zníži sa ich stres a napätie, zlepší sa dôvera v inštitúcie, otvoria sa komunikačné kanály a zlepšia sa komunikačné zručnosti.

Výsledkom projektu má byť zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK.