Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

Národný projekt terénna sociálna práca v obciach

Názov projektu: Národný projekt terénna sociálna práca v obciach


Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 
Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.
 
Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 
 
  • Zmluva o spolupráci číslo: N 20160128013 (naše č.: 110/2016/SOC)
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019
 
Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Eva Jančušková
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Martina Šeďová
Terénna pracovníčka: Iveta Hrnčiarová
E- mail: poradenstvokc@gmail.com
Tel. kontakt: +421 911 511752, +421 911 089801
Adresa kancelárie: Komunitné centrum „Nový svet“ Hlboké, kancelária TSP, Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš