Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš

Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš

                                                             

NÁZOV PROJEKTU : Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU :                                                                    
Mestu Liptovský Mikuláš bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Stavebné úpravy a nadstavba MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 - Ľahší prístup l efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností  a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
 
Hlavným cieľmi projektu sú vytváranie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, zlepšenie kvality života obyvateľstva a zabezpečenie udržateľného poskytovanie verejných služieb. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti v procese vzdelávania. Realizáciou stavebných úprav a nadstavbou MŠ, ako aj zabezpečením vybavenia pre MŠ budú splnené navrhnuté opatrenia na riešenia v rámci IROP a súlad s tematickým okruhom 10. Taktiež dôjde k zabezpečeniu dostatočných kapacít v rámci infraštruktúry v danej oblasti, dôjde k zvyšovaniu hrubej zaškolenosti detí, k celkovej debarierizácii zariadenia MŠ a k zvýšeniu energetickej hospodárnosti MŠ. Očakávanými merateľnými ukazovateľmi v rámci projektu sú: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – kde dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia MŠ na 96 detí, Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov - dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov o 27,8  t ekviv. CO2, Počet podporených materských škôl – dôjde k podpore 1 MŠ, Počet renovovaných verejných budov – dôjde k podpore 1 budovy, Podlahová plocha renovovaných verejných budov – plocha renovovanej budovy bude 1178,43m2,  Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach  - 0 m2, Zníženie ročnej spotreby prímárnej energie vo verejných budovách - dôjde k zníženiu spotreby primárnej energie MŠ o 56 348,88 kWh/rok, Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – dôjde k podpore 1 MŠ. Bez poskytnutia NFP by daný projekt nebolo možné zrealizovať. Materská škola má v súčasnosti kapacitu 72 miest, realizáciou projektu dôjde k navýšeniu kapacity materskej školy o 24 miest. 
 
 
Kód projektu : 302021K989                                                                                                                                       
Kód ŽoNFP : NFP302020K989                                                                                                                         
Operačný program : integrovaný regionálny operačný program                                                 
Spolufinancovaný z : Európsky fond regionálneho rozvoja