Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad   /   Prednosta

Prednosta

Ing. Patrik Groma, PhD.

Email: patrik.groma@mikulas.sk


Prednosta MsÚ je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta, v rámci svojich povinností najmä :
  • dbá na dodržiavanie výkonu samosprávy i preneseného výkonu štátnej správy,
  • zabezpečuje výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
  • navrhuje optimálnu formu organizácie úradu,
  • vedie a organizuje prácu úradu, koordinuje činnosť oddelení a referátov úradu,
  • spolupracuje pri príprave programu rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným,
  • tvorí stratégiu riadenia ľudských zdrojov,
  • pripravuje výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov mesta,
  • rieši sťažnosti obyvateľov na činnosť oddelení a referátov úradu.