Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Sociálne služby a dávky   /   Detské jasle

Detské jasle

OZNAM

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí navštevujúcich detské jasle Mikulášik,
 oznamujeme Vám, že na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky vydaných dňa 12. 03. 2020 a dňa 24. 03. 2020, sa dočasne pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb aj pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé ,, detské jasle“), ktoré poskytujú sociálne služby  podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva vyhlásila mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia 2. stupňa. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie, keď dochádza k šíreniu ochorenia COVID - 19 v Slovenskej republike, Ústredný krízový štáb nariadil vyššie uvedené opatrenia do odvolania. 
Počas tohto obdobia v prípade otázok, informácií kontaktujte vedúcu detských jaslí Mgr. Silviu Riessovú na tel. č. 0911 996 473, prípadne na mailovej adrese  silvia.riessova@gmail.com 
 
Od uvedeného obdobia úhrady za poskytované služby budú určené v zmysle platného VZN č. 9/2017 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-19 od mesiaca apríl 2020 do odvolania bude výška úhrady znížená na sumu 100 eur/mes. v zmysle vyššie uvedeného VZN podľa čl. 5 § 24 ods,10 (ako udržiavací poplatok za detské jasle). 
Telefón: 044 5521 380, s.riessova@mikulas.sk