• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Tlačivá a formuláre | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Tlačivá a formuláre

  Tlačivá a formuláre

  Zoznam tlačív a formulárov
  1. Priznanie k dani za predajné automaty
  2. Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka
  3. Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  4. Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  5. Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  6. Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  7. Žiadosť FO - uzávierka MK
  8. Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  9. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  
  10. Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  11. Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku
  12. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  13. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  14. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné
  15. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  16. Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie
  17. žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  
  18. žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
  19. žiadosť o zmenu individuálnej licencie
  20. Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  
  21. Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu
  22. Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  23. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby  
  24. Žiadosť o dotáciu  
  25. Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby
  26. Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta
  27. Žiadosť o odpis z registra trestov
  28. Žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS  
  29. Žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
  30. Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme obytnej miestnosti  
  31. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
  32. Žiadosť o poskyt. sociál. pom. - jednorazová dávka  
  33. Žiadosť o poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni  
  34. Žiadosť o povolenia odstránenia stavby  
  35. Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  36. Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  
  37. Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  38. Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  39. Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  
  40. Žiadosť o pridelenie - výmenu nájomného bytu  
  41. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov  
  42. Žiadosť o stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš  
  43. Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  
  44. Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  
  45. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soc služby poskytovaná obcou  
  46. Žiadosť o uzavretrie manželstva
  47. Žiadosť o výpis z registra trestov
  48. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni
  49. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta
  50. Žiadosť o vydanie súhlasu k trvalému pobytu  
  51. Žiadosť o vyvlastnenie
  52. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  
  53. Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby  
  54. Žiadosť o zmenu, zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla  
  55. Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  56. Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  57. Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  58. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  59. Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  60. Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  61. žiadosť na zníženie poplatku za komunálne odpady za žiaka, študenta  
  62. žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
  63. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  64. žiadosť o prijatie do DJM
  65. žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby nad 3m2  
  66. žiadosť o vrátenie dane/poplatku
  67. žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
  68. žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
  69. žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  
  70. žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku - občan
  71. žiadosť o zníženie – zrušenie poplatku podnikateľ, práv. osoba  
  72. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  73. Čestné vyhlásenie FO
  74. Čestné vyhlásenie PO
  75. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve
  76. Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie  
  77. Hlásenie k poplatku za odpady – počet ubytovaných hostí  
  78. Hlásenie o sťahovaní - vzor
  79. návrh na začatie správneho konania o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
  80. Návrh na povolenie zmeny užívania stavby  
  81. Návrh na vydanie územného rozhodnutia  
  82. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  
  83. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby  
  84. Návrh na vyvlastnenie  
  85. Návrh na zrušenie trvalého pobytu  
  86. Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
  87. Nahlásenie čiernej skládky
  88. Odhlasovací lístok - vzor
  89. Odkúpenie nehnuteľnosti z vlastníctva mesta
  90. Odkúpenie pozemku pod objektom z vlastníctva mesta
  91. Odkúpenie pozemku z vlastníctva mesta
  92. Ohlásenie drobnej stavby  
  93. Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby  
  94. Ohlásenie reklamnej stavby  
  95. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác  
  96. ohlásenie stavebných úprav bytu  
  97. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba
  98. Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  99. Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  100. Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy
  101. Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  102. Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  103. Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP
  104. Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  105. Oznámenie o mimoriadnom predĺžení prevádzkovej doby
  106. Oznámenie o prerušení - zrušení dane za ubytovanie, prípadne o zmene bydliska  
  107. oznámenie o prevádzkovaní neštátneho zdravotníckeho zariadenia
  108. oznámenie o prevádzkovom čase v obchode – čas prevádzky služieb
  109. Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB -vzor
  110. oznámenie o zmene sídla prevádzkarne
  111. oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  112. oznámenie o zrušení prevádzkarne
  113. Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  114. Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB - vzor
  115. Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)  
  116. Oznamovacia povinnosť športového podujatia  
  117. Postup pri zabezpečovaní poskytovania odľahčovacej služby  
  118. Potvrdenie ošetrujúceho lekára
  119. príručka k procesu verejného obstarávania, zápis z prieskumu trhu  
  120. Prihláška dieťaťa do materskej školy  
  121. Prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vzor
  122. Prihlasovací lístok na trvalý pobyt - vzor
  123. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
  124. Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
  125. Priznanie k dani za psa
  126. Priznanie k dani za ubytovanie  
  127. Priznanie k miestnemu poplatku - občan  
  128. Priznanie k miestnemu poplatku - podnikateľ, práv. osoba  
  129. Súhlas fyzickej osoby na poskytnutie odľahčovacej služby  
  130. Súhlas so spracovaním osobných údajov
  131. Správa o realizácii podujatia  
  132. Vyúčtovanie dotácie na šport, kultúru  
  133. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  134. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
  135. Zápis o úmrtí
  136. Zápis o narodení
  137. Zápis o uzavretí manželstva