• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Miestne dane a poplatky | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Miestne dane a poplatky

  Miestne dane a poplatky

  Oddelenie daní a poplatkov

  

  Vyberte typ dane:

  Daň z nehnuteľností
  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za psa
  • Daň za ubytovanie
  • Daň za nevýherné hracie prístroje
  • Miestne poplatky za komunálny odpad
  • Daň za predajné automaty
  Vybrať

  Daň z nehnuteľností

  Pozemky
  - predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, trvalé trávne porasty, záhrady, hospodársky využívané lesné pozemky a rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy
  Stavby
  - predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie s príslušenstvom, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu a ostatné stavby.
  Byty
  - predmetom dane sú byty a nebytové priestory. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného roka, zmeny sa nahlasujú do 31.1. príslušného roka. Platenie dane ak je u občanov vyššie ako 33,00 € a u právnických osôb ako 333,00 €, je možné v 2 splátkach.
   Prílohy
  1. Priznanie k dani z nehnuteľností FO a PO
  2. žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností
  3. žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností)
  4. Dohoda na podanie priznania k DzN pri podielovom spoluvlastníctve


   Zamestnanci Kancelária Klapka Email
  1. Diačiková Magdaléna 21 289 magdalena.diacikova@mikulas.sk
  2. Ing. Droppová Martina 22 323 martina.droppova@mikulas.sk
  3. Kubáňová Anna 21 289 anna.kubanova@mikulas.sk
  4. Nudzíková Erika 23 285 erika.nudzikova@mikulas.sk
  5. Piatková Hana 22 288 hana.piatkova@mikulas.sk
  6. Salvová Janka 23 293 jana.salvova@mikulas.sk
  7. Záborská Anna 23 286 anna.zaborska@mikulas.sk