Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Organizácie a inštitúcie mesta   /   Mestská polícia

Mestská polícia

V zmysle § 2   Zákona SNR č. 564/1991 o obecnej polícii je :

(1) Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
(2) Obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.
(3) Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
(4) Úlohy obecnej polície podľa tohto zákona plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia.
Čo robí Mestská polícia
Obecná polícia je v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
 
Základné úlohy:

- zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred  
  zneužitím i s využitím iných zabezpečovacích ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
-  dbá o ochranu životného prostredia v obci,
- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
- objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom 4) priestupky proti bezpečnosti a plynulosti   
  cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:  
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko. 
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
-  oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
-  plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 
MESTSKÁ POLÍCIA 
Štúrova 1989,
031 01 Liptovský Mikuláš
159 – núdzové volanie
Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
Fax: +421/44 56 213 96
E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
Web: www.msplm.sk
Stála služba: NON STOP
Administratívne úkony:
pracovné dni 8:00 - 15:00
Náčelník Mestskej polície: 
Mgr. Stanislav BARGEL
Zástupca náčelníka MsP:
Mgr. Igor PETRA
Operačný pracovník:       
Jaroslav KUTNÁR 
Boris MAJERNÍK
Ľuboš JÁGERSKÝ
Vladimír KUBO
Administratívna pracovníčka:   
Martina HÚSKOVÁ