Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Služby občanom podľa oddelení MsÚ

Služby občanom podľa oddelení MsÚVyberte:

Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
 • Hlavná kontrolórka
 • Kancelária vedenia mesta
 • Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby
 • Odbor organizačný
 • Odbor právny
 • Odbor rozvoja mesta
 • Odbor sociálny
 • Odbor správy mesta
 • Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry
 • Prednosta Mestského úradu
 • Referát hlavného architekta
 • Referát riadenia ľudských zdrojov
 • Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku
Všetky
 • Referát cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
 • Oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva
 • Referát aktivačných prác
 • Oddelenie prípravy a realizácie stavieb
 • Referát verejného obstarávania
 • Všetky
Vybrať

Odbor dopravy, životného prostredia a výstavby

Odbor, vedúci odboru: Ing. Lengyel Gabriel

Služby a tlačivá

1. Ambulantný predaj

Názov úradného procesu:
Povolenie na ambulantný predaj.
Popis:
Ambulantným predajom je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. V meste sa môžu ambulantne predávať:
- knihy, periodická a neperiodická tlač,
- drobné umelecké predmety vrátane suvenírov a drobné remeselné výrobky,
- jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
- ovocie, zelenina a priesady zeleniny,
- kvetiny a priesady kvetín,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
Ambulantný predaj pri cestách a diaľnici mimo mesta sa zakazuje. Z tohto zákazu sú vyňaté parkoviská, odpočívadlá a čerpadlá. Žiadosť o ambulantný predaj je potrebné uplatniť na Mestskom úrade pred začatím predaja.
Formulár:
Žiadosť o ambulantný predaj na súkromnom pozemku.
Oznámenie o ambulantnom predaji na verejnom priestranstve.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- doklad o oprávnení na podnikanie,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
- doklad o nadobudnutí tovaru.
Lehota vybavenia:
Do termínu začatia ambulantného predaja.
Poplatky:
Poplatok podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov (VPP) v meste (FO)
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb v meste Liptovský Mikuláš (PO)
  LISTINNE:
  Žiadosť FO - ambulantný predaj na súkromnom pozemku
  Oznámenie FO - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  Oznámenie PO, živnostníci - ambulantný predaj na verejnom priestranstve
  Žiadosť PO, živnostníci - ambulantný predaj na súkromnom pozemku

  OSOBNE

2. bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny

3. chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály

4. dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava

5. Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /

Na základe ohlásia Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka (ďalej len „SHR“) do evidencie SHR, o  čom mu vydá osvedčenie. 
Samostatne hospodáriaci roľník ohlási príslušnému orgánu do 15 dní zmenu skutočností vedených v evidencii, ako aj ukončenie svojej poľnohospodárskej výroby.
a) Žiadosť o zápis do evidencie SHR 
Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch a na vodných plochách.
Prílohy k žiadosti: 
- list vlastníctva, výpis z evidencie nehnuteľností alebo iný doklad o vlastníctve pozemku na ktorom bude činnosť SHR vykonávaná,
- údaje o osobitnom oprávnení alebo povolení, pokiaľ sa na určitý druh činnosti podľa osobitných predpisov vyžadujú,
- doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie vo výške 6,50 € podľa položky 142 a) zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 
b) Oznámenie o zrušení činnosti SHR
Zrušenie zápisu do evidencie SHR sa vykoná na základe písomnej žiadosti s uvedením dôvodu zrušenia.
Potrebné doklady: 
 - originál vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 
c)  Žiadosť o zmenu údajov v osvedčení o zápise do evidencie SHR
Pri zmene adresy sídla, mena SHR, zmene adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať. 
Prílohy k žiadosti: 
- doklad o zmene mena, trvalého pobytu, ...
- doklad o zaplatení správneho poplatku za zmenu v osvedčení o zápise SHR vo výške 1,50 € podľa položky 142 b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov 
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
Lehota vybavenia: do 15 dní 
Poplatok:   6,50 € - vydanie osvedčenia o zápise SHR do evidencie  
1,50 € - zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise SHR 
Zákony: Zákon č. 105/1990 Zb. v neskoršom znení o súkromnom podnikaní občanov. 
Prílohy: žiadosť o zápis do evidencie SHR
oznámenie o zrušení činností SHR 
žiadosť o vykonanie zmeny v  osvedčení o  zápise v evidencii SHR
 

  PRÍLOHY:
  žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR  
  oznámenie o zrušení činností súkromne hospodáriaceho roľníka
  žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)  

6. ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy

7. investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,

8. Konanie verejného zhromaždenia občanov

Názov úradného procesu:
Písomné oznámenie o verejnom zhromaždení občanov.
Popis:
Za verejné zhromaždenie sa považujú zhromaždenia konané za účelom výmeny informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Zhromaždenie sa musí oznámiť mestu písomne tak, aby aspoň 5 dní vopred bolo doručené na Mestský úrad.
Oznamovacej povinnosti nepodliehajú:
- zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupné len ich členom alebo pracovníkom a menovite pozvaným členom,
- zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami v kostole alebo v inej modlitebni, procesií, pútí a iných sprievodov a zhromaždení slúžiacich na prejavy náboženského vyznania,
- zhromaždenia konané v obydliach občanov,
- zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch.
Formulár:
Oznámenie o zhromaždení občanov doručené na Mestský úrad.
V oznámení musí zvolávateľ uviesť:
- účel zhromaždenia, deň a miesto jeho konania a čas začatia a predpokladaný čas ukončenia,
- predpokladaný počet účastníkov zhromaždenia,
- počet usporiadateľov, ktorých na organizáciu zhromaždenia určí, a spôsob ich označenia,
- meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko zvolávateľa, u právnickej osoby jej názov a sídlo a meno, priezvisko a bydlisko toho, kto je splnomocnený v tejto veci konať v jej mene.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana, v prípade právnickej osoby preukaz totožnosti toho kto je splnomocnený v tejto veci konať,
- ak sa má zhromaždenie konať pod šírim nebom mimo verejných priestranstiev, je zvolávateľ povinný priložiť súhlas toho, kto je vlastníkom, prípadne užívateľom pozemku.
Lehota vybavenia:
V deň podania písomného oznámenia.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.
  PRÍLOHY:
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - právnická osoba
  Oznámenie o konaní verejného zhromaždenia - fyziská osoba

9. Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu

Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky alebo písomne na MsÚ, útvaru ŽP a poľnohospodárstva.
Potrebné doklady: Oznámenie o nelegálnej skládke odpadu musí obsahovať bližšie určenie lokality a odhad druhov odpadov, príp. množstva a fotodokumentáciu.
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia: do 5 dní
Poplatok: bez poplatku 


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (FO)
Žiadosť o odstránenie nelegálnej skládky (PO)
  LISTINNE:
  Nahlásenie čiernej skládky

  OSOBNE

10. Oznámenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovatelia (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) vybraných malých zdrojov uvedených v Tabuľke sú povinní mestu Liptovský Mikuláš každoročne do 15. februára oznámiť v zmysle VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2023/VZN o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia úplné a pravdivé údaje potrebné pre výpočet poplatku za emisie za predchádzajúci kalendárny rok za malé zdroje prevádzkované v meste Liptovský Mikuláš.
Prevádzkovateľ zdroja oznámi mestu zmenu alebo zánik malého zdroja do 15 dní, vrátene údajov potrebných pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti za obdobie od začiatku kalendárneho roka do doby zmeny alebo zániku zdroja.
Poplatková povinnosť prevádzkovateľovi zaniká, ak výška ročného poplatku za emisie je menej ako 100 eur.
Pre malé zdroje neuvedené v Tabuľke, sa poplatky za emisie neurčujú (napr. zariadenia spaľujúce zemný plyn, skládky palív/odpadov, čerpacie stanice pohonných hmôt, ...)
 
Tabuľka
  Malé zdroje Oznamovaný údaj pre výpočet poplatku malého zdroja Jednotka Základný poplatok
1 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce čierne uhlie alebo koks Množstvo spáleného paliva t/rok 10 €/t
2 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce hnedé uhlie Množstvo spáleného paliva t/rok 12 €/t
3 Spaľovacie zariadenia a iné technologické celky spaľujúce biomasu Množstvo spáleného paliva t/rok 8 €/t
4 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovou spotrebou organických rozpúšťadiel < 0,6 t/r Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach kg/rok 0,3 €/kg
5 Povrchová úprava vozidiel s celkovou spotrebou organického rozpúšťadla < 0,5 t/r  - autoopravárenstvo Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel vrátane obsahu organických rozpúšťadiel v náterových látkach kg/rok 0,3 €/kg
6 Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovou spotrebou < 0,6 t/r Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel kg/rok 0,3 €/kg
 
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón:  044/55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  do 31. mája kalendárneho roka
Poplatok:  podľa  Zákona č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 190/2023 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 13/2023/VZN o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušiaSpôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o malom zdroji znečisťovania ovzdušia (PO)
  LISTINNE:
  Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

  OSOBNE

11. Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Oznámenie sa mestu podáva v zmysle § 26 ods. 9 zákona č. 146/2023 Z.z. ak ide o zmenu alebo uvedenie do užívania malého spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom do 0,1 MW určeného na vykurovanie domácnosti, ktoré nie je predmetom povoľovania podľa všeobecného predpisu o výstavbe.
Potrebné doklady: 
- Oznámenie o zmene/uvedení do prevádzky (tlačivo)
- doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát) s technickými parametrami
- potvrdenie o preskúšaní komína
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  -
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  PRÍLOHY:
  Oznámenie o zmene /uvedení do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  

12. Poskytovanie služieb

Názov úradného procesu:
Povolenie na poskytovanie služieb.
Popis:
Poskytovanie služieb na príležitostných trhoch (jarmoky, sezónne a výročné trhy), v stánkoch s trvalým stanovišťom, na verejných priestranstvách pred prevádzkarňou. V meste sa môžu poskytovať tieto služby:
- služby rýchleho občerstvenia a stravovania (trhové miesta s bezprostrednou prístupnosťou k sociálnym a hygienickým zariadeniam),
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- oprava a čistenie obuvi,
- kľúčové služby.
Formulár:
Žiadosť PO, živnostníkov o poskytovanie služieb na súkromnom pozemku.
Oznámenie PO o poskytovaní služieb na verejnom priestranstve
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- doklad o oprávnení na podnikanie v oblasti poskytovania služieb,
- zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter poskytovanej služby.
Lehota vybavenia:
Do termínu začatia poskytovania služby.
Poplatky:
Daň podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobností orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (FO)
Žiadosť o povolenie užívania a zabratia verejného priestranstva (PO)
  LISTINNE:
  Oznámenie PO - poskytovanie služieb na verejnom priestranstve
  Žiadosť PO, živnostníci - poskytovanie služieb na súkromnom pozemku

  OSOBNE

13. Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Názov úradného procesu:
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Popis:
Predmetom podania je pripojenie verejnej alebo neverejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Formulár:
Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
- kópia z katastrálnej mapy,
- situácia z projektu stavby – komunikácie (vozovka, chodník, parkovisko) so zakreslením miesta napojenia na miestnu komunikáciu,
- projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
- kópia stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu
- stavebné povolenie – právoplatné ohlasovacie povolenie
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť o pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

14. Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku

Názov úradného procesu:
Povolenie na vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
Popis:
Užívaním verejného priestranstva na predmetný účel sa rozumie:
vystavovanie predmetov, vecí, zariadení, výrobkov, vrátane osobných automobilov, s cieľom ich propagácie a reklamy.
Formulár:
Oznámenie PO, živnostníci - reklamo-propagačné podujatie na verejnom priestranstve
Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti štatutárneho alebo splnomocneného zástupcu firmy,
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
3/2016/VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (FO)
Oznámenie o zámere osobitného užívania verejného priestranstva (PO)
  LISTINNE:
  Oznámenie PO, živnostníci - reklamno-propagačné podujatie na VP
  Oznámenie PO, živnostníci - vystavovanie vecí s cieľom propagácie a reklamy

  OSOBNE

15. rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov

16. Rozhodnutie o chránenej časti krajiny

ustanovujú sa hranice chránenej časti, zakazujú alebo obmedzujú sa určité činnosti z dôvodov verejného záujmu

17. Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby

Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení užívania vodných stavieb – studní, na ktoré bolo vydané povolenie.
Potrebné doklady:
 - žiadosť o povolenie užívania vodnej stavby (tlačivo)
 - snímka z pozemkovej mapy
 - protokol o kvalite pitnej vody (v prípade využívania studne na pitné účely)
 - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti 
 - doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 € podľa položky 62a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: 20 €
Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby  

18. Rozhodnutie o povolení vodnej stavby

Mesto vydáva fyzickým osobám rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb – studní, ak nejde o jednoduchú vodnú stavbu, odkiaľ bude voda čerpaná ručne. Právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie vydáva rozhodnutie o povolení osobitného užívania povrchových a  podzemných vôd a o povolení vodných stavieb Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
 -žiadosť o povolenie vodnej stavby (tlačivo)
 -2 x projektová dokumentácia  (nákres, situácia s vyznačením umiestnenia stavby, rez, opis stavby)
 -stanoviská správcov podzemných inžinierskych sietí 
 -vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou
 -potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 30 € podľa položky 60 d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
 
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 – 60 dní
Poplatok: 30 €
Zákony: Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie osobitného užívania vôd a o povolenie vodnej stavby  

19. Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)

Názov úradného procesu:
Povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie.
Popis:
Žiadosť na rozkopávku sa podáva v prípade nutnosti užívať miestnu komunikáciu alebo účelovú komunikáciu na iné účely, než na ktoré je určená. Dôvodom takého užívania je zriadenie, oprava, údržba podzemného vedenia alebo prípojky.
Formulár:
Žiadosť o povolenie rozkopávky z dôvodu:
–– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
–– zriadenia, rekonštrukcie hlavného (vedľajšieho) vedenia.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na rozkopávku miestnej komunikácie,
- prehľadná situácia (v mierke 1:500) alebo grafická príloha, s vyznačením trasy prípojky, hlavného alebo vedľajšieho vedenia, s vyznačeným bodom napojenia na hlavnú (vedľajšiu) sieť podzemného vedenia, ktorá je dôvodom rozkopávky, s vyznačením najbližšej križovatky a ďalších širších dopravných vzťahov vypracovaná fyzickou alebo právnickou osobou odborne spôsobilou na túto činnosť,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (nie je potrebné v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty rozkopávky. Stanovuje sa individuálne podľa zákona.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hlavného vedenia
  Žiadosť FO - zriadenie, rekonštrukcia prípojky

20. Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách

Názov úradného procesu:
Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách.
Popis:
Vyžaduje sa pri umiestňovaní nových podzemných a nadzemných vedení každého druhu v telese miestnych komunikácií a účelových komunikácií v rámci spracovávania projektovej dokumentácie k územnému konaniu líniovej stavby, príp. ako súčasť inej stavby (rekonštrukcie, modernizácie).
Formulár:
Žiadosť o vydanie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia na miestnej komunikácii.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- kópia z katastrálnej mapy s podrobným náčrtom trasy vedenia,
- vyjadrenie správcu miestnej komunikácie Verejnoprospešných služieb Lipt. Mikuláš,
- vyjadrenia vlastníkov (správcov) ostatných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území,
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Opravné prostriedky:
Na udelenie súhlasu na spôsob umiestnenia vedenia v miestnej komunikácii sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

21. Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu

Na základe žiadosti právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorý splní zákonom stanovené podmienky – ak preukáže, že množstvo jeho komunálneho odpadu je presne merateľné, ak je zabezpečené separovanie odpadov a miesto uloženia odpadu do času jeho odvozu je zabezpečené proti nežiaducemu úniku .
Potrebné doklady:
 -žiadosť o stanovisko
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva 
Telefón: 55 65 350, 55 65 351 
e-mail: maria.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia: 30 dní
Poplatok: bez poplatku
Zákony: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VZN č. 8/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunál. odpadu  

22. trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy

23. Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach

Názov úradného procesu:
Povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
Popis:
Umiestnením predmetov, zariadení a materiálov sa rozumie umiestnenie lešenia, skládky stavebného materiálu, výkopového materiálu, materiálu z búrania, dočasné sústreďovanie starých a nepotrebných vecí, odpadu z udržiavacích prác, zo stavebných úprav, z nevyhnutných úprav a zo zabezpečovacích prác uložených príslušným stavebným úradom, umiestnenie tuhého paliva, ktorého doba trvania skládky bude dlhšia ako 24 hodín, umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, umiestnenie prenosného reklamného zariadenia.
Formulár:
Žiadosť o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie na umiestnenie predmetov, zariadení a materiálov na miestnej komunikácii,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši,
- prehľadná situácia s vyznačením plochy miestnej komunikácie požadovanej na zvláštne užívanie.
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, rozsahu a lehoty zvláštneho užívania. Stanovuje sa individuálne.
Daň sa určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta za každý aj neúplný m2 užívaného priestoru a každý aj neúplný deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie stavebného zariadenia
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie skládky stavebného materiálu
  Žiadosť PO, živnostníci - umiestnenie pútača, transparentu
  Žiadosť FO - umiestnenie stavebného zariadenia
  Žiadosť FO - umiestnenie skládky stavebného materiálu

24. Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

Názov úradného procesu:
Zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
Popis:
Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií je zabratím verejného priestranstva na iné účely, než na ktoré je verejné priestranstvo určené. Na umiestnenie predmetných zariadení sú určené lokality.
Formulár:
Oznámenie - zabratie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- písomný súhlas oddelenia sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu s účinkovaním zariadenia cirkusu v meste Liptovský Mikuláš,
- ak vlastníkom pozemku, na ktorom má byť zariadenie cirkusu umiestnené, nie je mesto, tak je potrebné predložiť aj písomný súhlas vlastníka predmetného pozemku,
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- náčrt plochy verejného priestranstva požadovanej na predmetný účel.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.
  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie atrakcií na VP

25. Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách

Názov úradného procesu:
Dodatočne vydané rozhodnutie s určením podmienok uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu.
Popis:
V prípade opravy súvisiacej s odstraňovaním dôsledkov havárie na podzemnom vedení je vlastník alebo správca tohto vedenia povinný doručiť na Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši písomnú žiadosť o dodatočné určenie podmienok uvedenia komunikácie do pôvodného stavu na náklady vlastníka alebo správcu vedenia.
Formulár:
Žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie z dôvodu:
–– odstraňovania poruchy na prípojke vedenia,
–– odstraňovania poruchy na hlavnom (vedľajšom) vedení.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
Vyplnená predtlač žiadosti o dodatočne vydané rozhodnutie.
Lehota vybavenia:
Do 15 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Opravné prostriedky:
Odvolanie proti rozhodnutiu sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka, hl. vedenie
  Žiadosť FO - žiadosť o dodatočne vydané rozhodnutie - prípojka

26. Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Názov úradného procesu:
Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.
Popis:
Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, pri uzávierkach, obchádzkach a odklonoch. Určenie použitia trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení sa vyžaduje pri riadení a usmerňovaní cestnej premávky a na informovanie vodičov.
Formulár:
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pre umiestnenie dočasného dopravného značenia z dôvodu:
–– zriadenia, rekonštrukcie prípojky vedenia,
–– zriadenia, rekonštrukcie hlavného, vedľajšieho vedenia,
–– zabezpečenia iného zvláštneho užívania miestnej komunikácie.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
- situačný náčrt použitia dopravného značenia odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši (súhlas nie je potrebný v prípade rozkopávky samostatného chodníka určeného výhradne pre chodcov, ktorý nie je priľahlý k vozovke),
- súhlas vlastníka nehnuteľnosti – chodníka, cestného pomocného pozemku, oplotenia a pod. s umiestnením dopravnej značky, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 08/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 09/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Opravné prostriedky:
Na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia trvalého dopr. značenia
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky, hl. vedenia
  Žiadosť FO - určenie použitia prenosného DZ, zriadenie, rekonštrukcia prípojky
  Žiadosť PO, živnostníci - určenie použitia prenosného DZ iné

27. Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie

Názov úradného procesu:
Povolenie uzávierky premávky na miestnej komunikácii.
Popis:
Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie sa uskutočňuje v záujme bezpečnosti dopravy a ochrany stavu komunikácie pri jej zvláštnom užívaní.
Formulár:
Žiadosť o povolenie uzávierky z dôvodu:
–– zriadenia podzemného a nadzemného vedenia, vrátane vykonávania plánovaných opráv vedení,
–– iného zvláštneho užívania.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- vyplnená predtlač žiadosti o povolenie uzávierky,
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu,
- grafická príloha so zakreslením úseku uzávierky,
- vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši.
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok 66 €.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť FO - uzávierka MK
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK
  Žiadosť PO, živnostníci - uzávierka MK iné zvláštne užívanie

28. verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia

29. Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)

Názov úradného procesu:
Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (pešej zóne).
Popis:
Pri vjazde s motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóny) sú vodiči povinní dodržiavať osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne § 59 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
-          Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.
-          V pešej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km.h-1, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo.
-          V pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

30. Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Mestský úrad a Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš na základe písomnej žiadosti. 
Potrebné doklady:
- žiadosť o vydanie rybárskeho lístka (tlačivo).
- občiansky preukaz, príp. pas (cudzinci)
- doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka podľa položky 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
Vybavuje: Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 55 65 350, 55 65 351
 e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk, robert.smitka@mikulas.sk
Lehota vybavenia: na počkanie
Poplatok:
a./ týždenný rybársky lístok   1,50 €
b./ mesačný rybársky lístok   3 €
c./ ročný rybársky lístok     7 €
 d./ trojročný rybársky lístok 17 €
Poplatok sa platí v hotovosti v pokladni MsÚ.
Od poplatku sú oslobodení:
 a./ žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,
 b/ zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva,
 c/ odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve,
 d/ zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž,
 e/ osoby do 15 rokov.
 Zákony:   Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších zmien a doplnkov

  PRÍLOHY:
  žiadosť o vydanie rybárskeho lístka  

31. Vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú

Bezplatné vypožičanie stacionárneho cykloboxu na niektorom zo stanovíšť na ul. M. R. Štefánika pri autobusovej stanici alebo na ul. Bernolákovej v Rohonciho záhrade.  Doba vypožičania je 1 rok. Mesto za vypožičanie cykloboxu požaduje zádržné, ktoré po ukončení doby vypožičania občanovi vráti. 
Formulár:
Žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana
Vybavuje:  
Oddelenie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev 
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti
Poplatky:
Zádržné 30€
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník 
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  žiadosť o vypožičanie mestského cykloboxu na dobu určitú  

32. Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve

Názov úradného procesu:
Zriadenie sezónneho alebo príležitostného odbytového strediska.
Popis:
Verejným priestranstvom sa v tomto prípade rozumie námestie (pešia zóna), spevnená plocha pred objektmi občianskeho vybavenia. Zabratím verejného priestranstva na predmetný účel je: umiestňovanie „letných terás“, „letných záhrad“ a „átrií“ na verejnom priestranstve, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni poskytujúcej rovnaké pohostinské služby.
Formulár:
Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo z obchodného registra),
- nájomnú zmluvu na nebytové priestory, v ktorých je zriadená prevádzkareň záujemcu o zabratie verejného priestranstva, ak nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
- grafická situácia umiestnenia sezónnej terasy na verejnom priestranstve s návrhom rozmiestnenia stolov, stoličiek a slnečníkov, vrátane nevyhnutného mobiliáru, s písomným súhlasom architekta mesta.
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Daň za užívanie verejného priestranstva pod všeobecne záväzného nariadenia mesta; za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 8/1992 o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov.
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.
  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - umiestnenie zariadenia sezónnej terasy na VP

33. Zriadenie vyhradeného parkoviska

Názov úradného procesu:
Vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovacie miesto.
Popis:
Žiadosť sa podáva v prípade potreby vyhradiť parkovacie miesto
- v obytnej zóne pre vozidlo, ktorého držiteľom (alebo užívateľom) je zdravotne ťažko postihnutá osoba,
- na verejnom priestranstve pre určité vozidlo právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
- pre vozidlo TAXISLUŽBY.
Formulár:
Oznámenie – trvalé parkovanie motorových vozidiel.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana alebo splnomocneného zástupcu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikajúcej podľa osobitných predpisov,
- preukaz osobitného označenia vozidla vydaný krajským úradom, alebo parkovací preukaz vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- osvedčenie o evidencii vozidla (k nahliadnutiu).
Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku. Daň za vyhradenie priestoru ako parkovisko pre určité vozidlo je určená vo všeobecne záväznom nariadení mesta.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obecné právne predpisy (všeobecne záväzné nariadenia – VZN):
VZN č. 09/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
VZN č. 2/1994 o parkovaní a odstavovaní motorových vozidiel na verejných priestranstvách.
Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.
  PRÍLOHY:
  Oznámenie PO, živnostníci - trvalé parkovanie motorového vozidla
  Žiadosť FO - trvalé parkovanie motorového vozidla pre osobu s ŤZP  

34. Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Názov úradného procesu:
Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Popis:
Predmetom podania je vybudovanie prístupovej komunikácie z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Formulár:
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.
Potrebné doklady pri osobnom podaní:
- preukaz totožnosti občana,
- pri podaní fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby – firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra) len k nahliadnutiu
- list vlastníctva (priľahlej nehnuteľnosti, napájaného objektu),
- situácia v mierke 1 : 200 so zakreslením vjazdu,
- projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,
- vyjadrenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu,
- technická správa vypracovaná projektantom s oprávnením na dopravné stavby, Lehota vybavenia:
Do 30 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Správny poplatok. Jeho výška závisí od náročnosti, zložitosti konkrétneho prípadu, od dopravného významu dotknutej komunikácie. Stanovuje sa individuálne.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Opravné prostriedky:
Na rozhodovanie o pripojení účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
  PRÍLOHY:
  Žiadosť PO - zriadenie, úprava vjazdu
  Žiadosť FO - zriadenie, úprava vjazdu

35. Žiadosť o POVOLENIE stacionárneho ZDROJA - malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Rozhodnutie na povolenie zdroja podľa § 27 zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Povolenie zdroja sa nevydáva pre malý zdroj používaný na vykurovanie domácností (kotol, krb,...) s celkovým menovitým tepelným príkonom < 0,1 MW.
Potrebné doklady: 
- žiadosť o povolenie zdroja (tlačivo)
- projektová dokumentácia
- splnomocnenie (ak žiadateľ nie je aj vlastník nehnuteľnosti)
- územnoplánovacia informácia alebo súhlas s umiestnením predmetného malého zdroja v danej lokalite
- kópia vydaného súhlasu mesta k povoleniu stavby stacionárneho zdroja (ak stavba podlieha stavebnému konaniu)
- stanovisko stavebného úradu o tom, že stavba nepodlieha stavebnému povoleniu v zmysle platných právnych predpisov (ak stavba nepodlieha stavebnému konaniu)
- doklad o zaplatení správneho poplatku
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  30 dní
Poplatok:        30,- €  - povolenie novobudovaného MZZO pre právnické osoby a FO-podnikateľov
15,- € - povolenie na zmenu podmienok povolenia zdroja (zmena palív, surovín,  technologických zariadení,...)
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

36. Žiadosť o SÚHLAS na vydanie POVOLENIA STAVBY malého ZDROJA znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Záväzné stanovisko o povolení stavby MZZO podľa § 26 ods. 1  písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Malým zdrojom sú:
 1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
 2. ostatné technologické celky, plochy, sklady palív, surovín, produktov, skládky odpadov, stavby, zariadenia, objekty vrátane činností, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja alebo  nie sú osobitnou činnosťou.
V prípade pochybností o tom, či ide o malý alebo stredný zdroj rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Potrebné doklady:
 -žiadosť o súhlas na vydanie povolenia stavby MZZO (tlačivo)
-projektová dokumentácia k stavebnému konaniu (bude vrátená)
-splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastník nehnuteľnosti)
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón:  044/55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  5 - 30 dní
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 


  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

37. Žiadosť o súhlas na trvalé užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Záväzné stanovisko na trvalé užívanie MZZO podľa § 26 ods. 1  písm. c) zákona č. 146/2023 Z.z. vydáva mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe písomnej žiadosti. 
Potrebné doklady: 
- žiadosť o súhlas na trvalé užívanie MZZO (tlačivo)
- doklad preukazujúci zhodu vlastností od zariadenia (certifikát) s technickými parametrami
- kópiu vydaného súhlasu mesta k povoleniu stavby MZZO
- potvrdenie o preskúšaní komína
- správa o odbornej  prehliadke a skúške plynového zariadenia (v prípade plynových zariadení)
- splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti)
Vybavuje:  Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón: 044/ 55 65 351
e-mail: lenka.jureckova@mikulas.sk
Lehota vybavenia:  5 - 30 dní
Poplatok:  bez poplatku
Súvisiace právne predpisy: Zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
 

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia  

38. Žiadosť o výrub drevín na súkromnom pozemku

Rozhodnutie o výrube drevín na súkromnom pozemku vydáva Mestský úrad v Liptovskom Mikuláši, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe písomnej žiadosti.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje:
 - na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 - na obnovu produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
 - na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
 - pri hrozbe bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, s tým, že takýto výrub je nevyhnutné oznámiť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.

Potrebné doklady :
 - žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta (tlačivo)
 - výpis z evidencie nehnuteľnosti, list vlastníctva, alebo iný doklad o vlastníctve pozemkov, na ktorých dreviny rastú
 - súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 - kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres so zakreslením drevín, ktorých výrub sa vyžaduje
-  doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti vo výške 10 €/fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov

Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
Telefón :   5565350, 5565351
 e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia :  30 dní
Poplatok : 10 € fyzické osoby
100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.

  PRÍLOHY:
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na území mesta

39. Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta Liptovský Mikuláš a údržbu verejnej zelene (orez drevín, kosenie trávnikov, výsadbu) zabezpečuje Mestský úrad, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, so stanoviskom dotknutých vlastníkov bytov.
Potrebné doklady :
 - žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni na území mesta a údržbu verejnej zelene (tlačivo),
 - situačný nákres,
 - stanovisko dotknutých vlastníkov bytov
 - pri podaní žiadosti o výrub drevín doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 € / fyzické osoby, 100 €/ právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa položky 160 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskorších zmien a doplnkov
Vybavuje:   Oddelenie ŽP a poľnohospodárstva
 Telefón :   5565350, 5565351
 e-mail :   m.losonska@mikulas.sk
Lehota vybavenia :  30 dní
Poplatok : pri podaní žiadosti o výrub drevín 10 € fyzické osoby, 100 € právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Zákony:  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov
Vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.


Spôsob vybavenia:

  ELEKTRONICKY:
Žiadosť o zásah do verejnej zelene (FO)
Žiadosť o zásah do verejnej zelene (PO)
  LISTINNE:
  Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni

  OSOBNE