Liptovský Mikuáš

Tranoscius

Tranoscius

Prvotnú ideu založiť v meste vydavateľstvo lacných náboženských kníh pre pospolitý ľud vyslovil už 50-tych rokoch 19. storočia farár Michal Miloslav Hodža. Vhodný čas nastal až v roku 1898, keď mikulášski vzdelanci po mnohých peripetiách s cirkevnou vrchnosťou znovuzaložili spolok Tranoscius. Tentoraz nie na cirkevnom ale na obchodnom základe, hlásiac sa k odkazu aj k menu evanjelického kazateľa Juraja Tranovského. čítať viac
Tak 27. apríla vznikol vydavateľsko-kníhkupecký  účastinársky spolok so svojím prvým správcom, kňazom a neskorším generálnym biskupom evanjelickej cirkvi a. v., Jurom Janoškom. Cieľom spolku bolo kupovať a predávať všetky povolené evanjelické a. v. knihy, umelecké predmety a učebnice, spisy a časopisy v slovenskej reči  a za týmto účelom otvoriť kníhkupectvo. Do vlastníctva spolku pribudla Tranovského knižnica s mnohými unikátmi staršej slovenskej spisby vrátane zbierky najstarších vydaní evanjelického kancionálu Cithara Sanctorum. Najväčší vzostup Tranoscius zaznamenal po druhej svetovej vojne v rokoch 1946 - 1948, keď ročne vydával 80 knižných titulov a periodík. Jeho činnosť bola pozastavená v roku 1953, keď vydával len bohoslužobné knihy a kalendáre. Tranoscius bol obnovený v roku 1991, keď sa stal oficiálnym vydavateľstvom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Medzi najväčšie periodiká, ktoré vydáva, patrí týždenník Evanjelický Posol spod Tatier a mesačník Cirkevné listy.
čítať menej

Ďalšia
zastávka

Pokračujte v prehliadke:
Historický kompas