Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  19.12.2014 II. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 13.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 13.20 Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 príloha: Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  Výsledky hlasovania
  5.1 13.30 Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva príloha: Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.2 13.45 Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.3 14.10 Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora mesta príloha: Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora mesta Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.4 14.10 Vzdanie sa funkcie riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš príloha: Vzdanie sa funkcie riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 14.20 Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 Mgr. Kudlička, vedúci oddelenia vzdel., mlád., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 14.30 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 14.40 Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011 príloha: Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011 Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 15.00 Interpelácie poslancov
  10. 15.20 Informácie
  11. 15.30 Záver
           
  15.12.2014 Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. Štátna hymna SR, otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovaľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš predseda mestskej volebnej komisie
  4. Zloženie sl'ubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignii a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
  5. Zloženie sl'ubu poslancov novozvoleného mestského zastupitelstva
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
  7. Vol'ba návrhovej komisie a volebnej komisie
  8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva
  9. Poverenie poslanca mestského zastupitelstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupitelstva
  10. Návrh na zriadenie mestskej rady a vol'ba jej členov
  11. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupitelstva
  12. Určenie platu primátorovi mesta
  13. Schválenie sobášiacich
  14. Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ
  15. Diskusia
  16. Záver
           
  12.12.2014 LIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  4.1 15.20 Personálne otázky : Odmeny zástupcom primátora mesta – návrh na schválenie príloha: Personálne otázky : Odmeny zástupcom primátora mesta – návrh na schválenie MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  4.2 15.30 Personálne otázky: Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 príloha: Personálne otázky: Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  5. 15.40 Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Proč, vedúci útvaru daní a poplatkov MsÚ
  6. 16.10 Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 Mgr. Kudlička, vedúci oddelenia vzdel., mlád., športu a kult. MsÚ
  7. 16.20 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  8. 16.45 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  9. 16.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  10. 17.00 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  11. 17.20 Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 príloha: Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  12. 17.30 Interpelácie poslancov
  13. 17.50 Informácie
  14. 18.00 Záver
           
  23.10.2014 LII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 15.20 Organizačné otázky : Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Organizačné otázky : Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  4.2 15.30 Organizačné otázky :Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015 príloha: Organizačné otázky :Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015 Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.30 Výstavba miestnej komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na Ul. Belopotockého po supermarket TESCO“ a žiadosť o jej zaradenie do investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“ príloha: Výstavba miestnej komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na Ul. Belopotockého po supermarket TESCO“ a žiadosť  o jej zaradenie do investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“ MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.50 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 17.00 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 17.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA ( 18.00 - 18.20 )
  11.1 18.20 Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Informačné centrum mesta príloha: Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Informačné centrum mesta riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  11.2 18.20 Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Verejnoprospešné služby príloha: Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 18.40 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na 1. polrok 2015 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na 1. polrok 2015 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.50 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014 Mgr. Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 19.00 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2014 príloha: Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2014 Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 19.10 Návrh zmien a doplnkov zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh zmien a doplnkov zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.20 Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, a.s. Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  17. 19.30 Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky príloha: Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohosp. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 19.50 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš príloha: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohosp. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 20.10 Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006 príloha: Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006 Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 20.30 Interpelácie
  21. 20.40 Informácie
  22. 20.50 Záver
           
  01.10.2014 LI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši“ na základe výzvy riadiaceho orgánu príloha: Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši“ na základe výzvy riadiaceho orgánu Ing. Kormaníková, vedúca útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  5. Stanovenie výšky nájomného pre 12 b.j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č.súp. 4633 príloha: Stanovenie výšky nájomného pre 12 b.j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č.súp. 4633 Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Interpelácie poslancov
  7. 15.50 Informácie
  8. 16.00 Záver
           
  11.09.2014 L. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Organizačné otázky : Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Organizačné otázky : Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v meste Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2014 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8.1 16.20 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Informačné centrum mesta príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Informačné centrum mesta riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  8.2 16.30 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.40 Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013 príloha: Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013 Mgr. Bača, predseda predstavenstva spoločnosti
  Výsledky hlasovania
  10. 17.00 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.10 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš  – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 17.20 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch: 1.Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, 2.Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 031 01, 3.Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 031 01“ príloha: Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch: 1.Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, 2.Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 031 01, 3.Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 031 01“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 17.30 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovými organizáciami: 1.Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2.Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovými organizáciami: 1.Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2.Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01  Liptovský Mikuláš“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 17.40 - 18.00 )
  14. 18.00 Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 19.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.20 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. príloha: Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. Mgr. Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.30 Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020 príloha: Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020 MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  18. 19.40 Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2014 príloha: Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 20.10 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C – stavebné úpravy pavilónu C príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C – stavebné úpravy pavilónu C Mgr. Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 20.20 Správa o činnosti Obecnej školskej rady príloha: Správa o činnosti Obecnej školskej rady Mgr. Kudlička, tajomník OŠR
  Výsledky hlasovania
  21. 20.30 Interpelácie poslancov
  22. 20.50 Informácie
  23 21.00 Záver
           
  14.08.2014 XLIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 príloha: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Prizvaná: PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnutel‘nostiam č. 746/2014/Práv. príloha: Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnutel‘nostiam č. 746/2014/Práv. Mgr. Miroslav Kašák, špecialista útvaru ŠFRB
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Interpelácie poslancov
  7. 16.00 Informácie
  8. 16.10 Záver
           
  24.07.2014 XLVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie fin. pomoci obci Terchová (prírodná katastrofa vo Vrátnej doline)
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ROP-1.1-2014/01. príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ROP-1.1-2014/01. Ing. Kormaníková, špecialista útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  7. 15.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.50 Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku príloha: Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku  JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou príloha: Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 16.10 Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Ing. Repaský, predseda predstavenstva Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. , Mgr. Bača, predseda predstavenstva Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
  Výsledky hlasovania
  11 16.30 Interpelácie poslancov
  12. 16.50 Informácie
  13. 17.00 Záver
           
  26.06.2014 XLVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 16.20 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu „Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier“ a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu „Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier“ a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 17.00 – 17.20 )
  9. 17.20 Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam („Dominanta“)
  Výsledky hlasovania
  10. 17.30 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok príloha: Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.40 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2013 a o stave zvereného majetku ( s výnimkou MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. ) príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2013 a o stave zvereného majetku ( s výnimkou MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. ) Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 17.50 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.00 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš príloha: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 18.30 Interpelácie poslancov
  15. 18.50 Informácie
  16. 19.00 Záver
           
  05.06.2014 XLVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie rokov 2014 – 2018 príloha: Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie rokov 2014 – 2018 PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 Ing. Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) s.č. 1871/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na r. 2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov príloha: Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) s.č. 1871/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na r. 2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 17.00 Interpelácie poslancov
  9. 17.20 Informácie
  10. 17.30 Záver
           
  15.05.2014 XLV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 15.20 Personálne otázky : Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie školstva pri MsZ, zmena v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš, delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady príloha: Personálne otázky : Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie školstva pri MsZ, zmena v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš, delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4.2 Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnickej osobe s účasťou mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnickej osobe s účasťou mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  Výsledky hlasovania
  6. 16.20 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 18.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 15.40 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.00 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2014 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2014 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA ( 17.00 – 17.20 )
  12. 16.30 Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Zmena uznesenia MsZ zo dňa 31.1.2013 č. 10/2013 príloha: Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Zmena uznesenia MsZ zo dňa 31.1.2013 č. 10/2013 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 17.20 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013; Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po r. 2014 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013; Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po r. 2014 Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 17.50 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011–2015 príloha: Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011–2015 Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.30 Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím príloha: Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 18.50 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. príloha: Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.00 Interpelácie poslancov
  18. 19.20 Informácie
  19. 19.30 Záver
           
  03.04.2014 XLIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu PhDr. Almanová, vedúca organizačného oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8.1 16.20 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Informačné centrum riaditeľ prísp. organizácie
  Výsledky hlasovania
  8.2 16.30 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie
  Výsledky hlasovania
  9. 16.40 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2013 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11.1 17.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11.2 17.15 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „ Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „ Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA 17.30 – 17.50 )
  11.3 17.25 „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity príloha: „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Mgr. Sabaková, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.50 Prerokovanie platu primátora mesta príloha: Prerokovanie platu primátora mesta Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 18.00 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 – doplnenie uznesenia č. 1/2014 z 9.1.2014 príloha: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 – doplnenie uznesenia č. 1/2014 z 9.1.2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 18.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.40 Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Ing. Kružliak, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 19.00 Interpelácie poslancov
  17. 19.20 Informácie
  18. 19.30 Záver
           
  06.03.2014 XLIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Doplnenie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Doplnenie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Komunitného centra „Nový svet Hlboké“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Komunitného centra „Nový svet Hlboké“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Inštrukčných detských jasiel“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Inštrukčných detských jasiel“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7.1 15.50 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.2 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Dom kultúry príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Dom kultúry riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.3 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Múzeum Janka Kráľa príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Múzeum Janka Kráľa riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.4 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Verejnoprospešné služby príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Verejnoprospešné služby riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Správa o prenájme budov a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2013 príloha: Správa o prenájme budov a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2013 Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 16.40 - 17.00 )
  9. 17.00 Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 17.20 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromná materská škola, Ul. J. Žuffu, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromná materská škola, Ul. J. Žuffu, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 PaedDr. Jurkovič, vedúci oddelenia vzdel., ml., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.40 Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2014 príloha: Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2014 Mgr. Parobek, vedúci oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 18.00 Interpelácie poslancov
  13. 18.20 Informácie
  14. 18.30 Záver
           
  30.01.2014 XLII Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Sľub príslušníkov Mestskej polície
  5. 15.30 Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola k 31. 12. 2013 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola k 31. 12. 2013 Mgr. Sedliaková, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš príloha: Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola, Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola, Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 PaedDr. Jurkovič, vedúci odd. školstva, ml., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.20 Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) spracovanej v systéme MetaIS príloha: Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) spracovanej v systéme MetaIS Ing. Močarník, vedúci útvaru informatiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013 Mgr. Bella, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola hospodárenia školy s názvom: od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola hospodárenia školy s názvom: od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (17.40 - 18.00 )
  12. 18.00 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.10 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 18.30 Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príloha: Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 18.40 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.00 Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Hlboké II etapa príloha: Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Hlboké II etapa Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom PhDr. Gloneková, poverená vedením oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 19.30 Interpelácie poslancov
  19. 19.50 Informácie
  20. 20.00 Záver
           
  09.01.2014 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2013 zo dňa 7. marca 2013 príloha: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2013 zo dňa 7. marca 2013 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Prerokovanie petície „Stop drancovaniu mestského majetku“ príloha: Prerokovanie petície „Stop drancovaniu mestského majetku“ MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Interpelácie poslancov
  7. 16.20 Informácie
  8. 16.30 Záver
           
           

  Zasadnutia MsZ

   

   
  PROGRAM ROKOVANÍ
  MsR a MsZ v Lipt. Mikuláši na rok 2018


  Plán zasadnutí MsZ
  Rok:
  P.č. Čas Program   Predkladá
  19.12.2014 II. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 13.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 13.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 13.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 13.20 Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 príloha: Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  Výsledky hlasovania
  5.1 13.30 Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva príloha: Personálne otázky : Návrh na zloženie komisií mestského zastupiteľstva Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.2 13.45 Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcov mesta v právnických osobách Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.3 14.10 Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora mesta príloha: Návrh na schválenie platu zástupcovi primátora mesta Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5.4 14.10 Vzdanie sa funkcie riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš príloha: Vzdanie sa funkcie riaditeľa VPS Liptovský Mikuláš Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 14.20 Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 Mgr. Kudlička, vedúci oddelenia vzdel., mlád., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 14.30 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš Mgr. Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 14.40 Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011 príloha: Zrušenie uznesenia č. 19/2011 zo dňa 10.2.2011 Ing. Blcháč, PhD., primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 15.00 Interpelácie poslancov
  10. 15.20 Informácie
  11. 15.30 Záver
           
  15.12.2014 Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. Štátna hymna SR, otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovaľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Liptovský Mikuláš predseda mestskej volebnej komisie
  4. Zloženie sl'ubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insignii a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta
  5. Zloženie sl'ubu poslancov novozvoleného mestského zastupitelstva
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta
  7. Vol'ba návrhovej komisie a volebnej komisie
  8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupitelstva
  9. Poverenie poslanca mestského zastupitelstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupitelstva
  10. Návrh na zriadenie mestskej rady a vol'ba jej členov
  11. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupitelstva
  12. Určenie platu primátorovi mesta
  13. Schválenie sobášiacich
  14. Schválenie uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ
  15. Diskusia
  16. Záver
           
  12.12.2014 LIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  4.1 15.20 Personálne otázky : Odmeny zástupcom primátora mesta – návrh na schválenie príloha: Personálne otázky : Odmeny zástupcom primátora mesta – návrh na schválenie MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  4.2 15.30 Personálne otázky: Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 príloha: Personálne otázky: Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014 MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  5. 15.40 Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady príloha: Zmeny a doplnky všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2008VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ing. Proč, vedúci útvaru daní a poplatkov MsÚ
  6. 16.10 Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 príloha: Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2015 Mgr. Kudlička, vedúci oddelenia vzdel., mlád., športu a kult. MsÚ
  7. 16.20 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  8. 16.45 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  9. 16.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2014 do 30.06.2014“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  10. 17.00 Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš príloha: Protest prokurátora proti VZN č. 1/2006/VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  11. 17.20 Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 príloha: Zmena uznesenia č. 42/2014 zo dňa 15.5.2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  12. 17.30 Interpelácie poslancov
  13. 17.50 Informácie
  14. 18.00 Záver
           
  23.10.2014 LII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 15.20 Organizačné otázky : Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ príloha: Organizačné otázky : Návrh na udelenie ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  4.2 15.30 Organizačné otázky :Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015 príloha: Organizačné otázky :Návrh programu rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši na rok 2015 Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1992/VZN o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.30 Výstavba miestnej komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na Ul. Belopotockého po supermarket TESCO“ a žiadosť o jej zaradenie do investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“ príloha: Výstavba miestnej komunikácie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia stavby „Liptovský Mikuláš – miestna komunikácia v úseku od autobusového nádražia na Ul. Belopotockého po supermarket TESCO“ a žiadosť  o jej zaradenie do investičného projektu „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)“ MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.50 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 17.00 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 17.20 Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 príloha: Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 – 2017 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA ( 18.00 - 18.20 )
  11.1 18.20 Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Informačné centrum mesta príloha: Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Informačné centrum mesta riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  11.2 18.20 Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Verejnoprospešné služby príloha: Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2015 a roky 2016–2017: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 18.40 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na 1. polrok 2015 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na 1. polrok 2015 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.50 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014 príloha: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za školský rok 2013/2014 Mgr. Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 19.00 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2014 príloha: Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš za 1. polrok 2014 Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 19.10 Návrh zmien a doplnkov zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh zmien a doplnkov zásad hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Mikuláš JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.20 Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Odpis pohľadávky mesta Liptovský Mikuláš voči Stavoindustrii Liptovský Mikuláš, a.s. Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  17. 19.30 Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky príloha: Informácia o ukončení nájomného vzťahu na prenájom pozemkov pod skládkou TKO Veterná Poruba a odsúhlasenie ceny za vstup na územie uzatvorenej skládky Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohosp. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 19.50 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš príloha: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohosp. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 20.10 Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006 príloha: Zmena uznesenia č. 13/2006 zo dňa 23. februára 2006 Ing. Miloš Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 20.30 Interpelácie
  21. 20.40 Informácie
  22. 20.50 Záver
           
  01.10.2014 LI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši“ na základe výzvy riadiaceho orgánu príloha: Úprava uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš zo dňa 24.7.2014 č. 65/2014 o schválení spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši“ na základe výzvy riadiaceho orgánu Ing. Kormaníková, vedúca útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  5. Stanovenie výšky nájomného pre 12 b.j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č.súp. 4633 príloha: Stanovenie výšky nájomného pre 12 b.j. v bytovom dome ul. Športová (Hlboké) č.súp. 4633 Ing. Jaroslav Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Interpelácie poslancov
  7. 15.50 Informácie
  8. 16.00 Záver
           
  11.09.2014 L. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Organizačné otázky : Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Organizačné otázky : Určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie rokov 2014 – 2018 v meste Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a voľbami do orgánov samosprávy obcí PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Konsolidovaná výročná správa mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2014 príloha: Monitorovacia správa mesta Liptovský Mikuláš k 30.6.2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8.1 16.20 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Informačné centrum mesta príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Informačné centrum mesta riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  8.2 16.30 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta k 30.6.2014: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie mesta
  Výsledky hlasovania
  9. 16.40 Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013 príloha: Výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. za rok 2013 Mgr. Bača, predseda predstavenstva spoločnosti
  Výsledky hlasovania
  10. 17.00 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.10 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kontrolovanom subjekte: mesto Liptovský Mikuláš  – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Adresa: Ul. Štúrova č. 1989/41, Liptovský Mikuláš“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 17.20 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch: 1.Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, 2.Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 031 01, 3.Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 031 01“ príloha: Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch: 1.Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, 2.Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 031 01, 3.Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 031 01“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 17.30 Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovými organizáciami: 1.Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2.Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01 Liptovský Mikuláš“ príloha: Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania Zák. č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v z. n. p. rozpočtovými organizáciami: 1.Dom kultúry so sídlom Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 2.Múzeum Janka Kráľa, so sídlom Námestie osloboditeľov č. 30, 031 01  Liptovský Mikuláš“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 17.40 - 18.00 )
  14. 18.00 Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš príloha: Zmluva o interkomunálnej spolupráci v oblasti zabezpečenia zneškodnenia komunálneho odpadu a jeho zložiek z územia mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 19.00 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.20 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. príloha: Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam č. 746/2014/Práv. Mgr. Iľanovská, vedúca útvaru právnych služieb MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.30 Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020 príloha: Aktualizácia PHSR na roky 2014 – 2020 MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  18. 19.40 Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2014 príloha: Správa o plnení investičných akcií k 30.6.2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  19. 20.10 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C – stavebné úpravy pavilónu C príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Okoličianska 404/C – stavebné úpravy pavilónu C Mgr. Kudlička, vedúci odd. vzdel., mládeže, športu a kultúry MsÚ
  Výsledky hlasovania
  20. 20.20 Správa o činnosti Obecnej školskej rady príloha: Správa o činnosti Obecnej školskej rady Mgr. Kudlička, tajomník OŠR
  Výsledky hlasovania
  21. 20.30 Interpelácie poslancov
  22. 20.50 Informácie
  23 21.00 Záver
           
  14.08.2014 XLIX. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 príloha: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Liptovský Mikuláš na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Prizvaná: PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnutel‘nostiam č. 746/2014/Práv. príloha: Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy k nehnutel‘nostiam č. 746/2014/Práv. Mgr. Miroslav Kašák, špecialista útvaru ŠFRB
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Interpelácie poslancov
  7. 16.00 Informácie
  8. 16.10 Záver
           
  24.07.2014 XLVIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.15 Schválenie fin. pomoci obci Terchová (prírodná katastrofa vo Vrátnej doline)
  Výsledky hlasovania
  5. 15.20 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ROP-1.1-2014/01. príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu“ v Liptovskom Mikuláši v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ROP-1.1-2014/01. Ing. Kormaníková, špecialista útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  7. 15.40 Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 15.50 Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku príloha: Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku  JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.00 Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou príloha: Predaj akcií v spoločnosti LiptovNet, a.s. obchodnou verejnou súťažou MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  10. 16.10 Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. príloha: Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Zlúčenie obchodných spoločností Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. a Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. Ing. Repaský, predseda predstavenstva Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. , Mgr. Bača, predseda predstavenstva Mestského Hokejového klubu 32 Liptovský Mikuláš, a.s.
  Výsledky hlasovania
  11 16.30 Interpelácie poslancov
  12. 16.50 Informácie
  13. 17.00 Záver
           
  26.06.2014 XLVII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení názvov ulíc v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca oddelenia právneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/KO/2013, ktorou bolo preverené hospodárenie VPS za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 16.20 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu „Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier“ a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom (preklenovacom) úvere na predfinancovanie projektu „Historicko–kultúrno–prírodná cesta okolo Tatier“ a zmeny rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 17.00 – 17.20 )
  9. 17.20 Zmeny a doplnenia návrhu kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam („Dominanta“)
  Výsledky hlasovania
  10. 17.30 Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok príloha: Správa o stave platenia nájomného a vymáhania nedoplatkov v mestských nájomných bytoch za obdobie do 31.12.2013 s návrhom opatrení na postupné vysporiadavanie pohľadávok Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.40 Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2013 a o stave zvereného majetku ( s výnimkou MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. ) príloha: Výsledky hospodárenia obchodných spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť za rok 2013 a o stave zvereného majetku ( s výnimkou MHK 32 Liptovský Mikuláš, a.s. ) Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  12. 17.50 Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť príloha: Správa o činnosti združení, v ktorých má mesto Liptovský Mikuláš účasť Ing. Repaský, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.00 Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš príloha: Memorandum medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou EKOPLAZMA, s.r.o. Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 18.30 Interpelácie poslancov
  15. 18.50 Informácie
  16. 19.00 Záver
           
  05.06.2014 XLVI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie rokov 2014 – 2018 príloha: Personálne otázky : Voľba prísediacich Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši na obdobie rokov 2014 – 2018 PhDr. Almanová, vedúca oddelenia organizačného MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 Ing. Kormaníková, špecialistka útvaru koncepcií a proj. manažmentu
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) s.č. 1871/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na r. 2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov príloha: Stanovenie výšky nájomného pre 47 b.j. v polyfunkčnom objekte (Dominanta) s.č. 1871/2a, Hviezdoslavova ul. Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu na r. 2014 týkajúca sa 47 nájomných bytov Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš príloha: Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy, vykonanej kontrolnou skupinou NKÚ v dňoch od 23.01.2014 do 16.04.2014 v meste Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  8. 17.00 Interpelácie poslancov
  9. 17.20 Informácie
  10. 17.30 Záver
           
  15.05.2014 XLV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4.1 15.20 Personálne otázky : Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie školstva pri MsZ, zmena v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš, delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady príloha: Personálne otázky : Zmena v obsadení funkcie tajomníka komisie školstva pri MsZ, zmena v obsadení tajomníka Obecnej školskej rady v meste Liptovský Mikuláš, delegovanie zástupcu zriaďovateľa do školskej rady Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  4.2 Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnickej osobe s účasťou mesta Liptovský Mikuláš príloha: Personálne otázky : Návrh na zmenu zástupcu mesta v právnickej osobe s účasťou mesta Liptovský Mikuláš MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Zvýšenie základného imania spoločnosti Televízia Liptov, a.s. formou finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmena rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Lehotský, predseda predstavenstva Televízie Liptov, a.s.
  Výsledky hlasovania
  6. 16.20 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.40 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 18.00 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš príloha: Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský Mikuláš Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 15.40 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení príloha: Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.00 Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb príloha: Sociálna pomoc v meste Liptovský Mikuláš a informácia o činnosti detských jaslí inštrukčných, informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mgr. Sabaková, vedúca oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 16.10 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2014 príloha: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš na druhý polrok 2014 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA ( 17.00 – 17.20 )
  12. 16.30 Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Zmena uznesenia MsZ zo dňa 31.1.2013 č. 10/2013 príloha: Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Zmena uznesenia MsZ zo dňa 31.1.2013 č. 10/2013 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 17.20 Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013; Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po r. 2014 príloha: Správa o stave odpadového hospodárstva v pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013; Informácia o stave prípravy zabezpečenia spôsobu likvidácie odpadu po r. 2014 Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 17.50 Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011–2015 príloha: Program odpadového hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2011–2015 Ing. Klepáčová, vedúca útvaru ŽP a poľnohospodárstva MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.30 Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím príloha: Podmienky vydávania povolení na vyhradenie parkovacieho miesta na miestnych komunikáciách mesta Liptovský Mikuláš pre vozidlo zabezpečujúce individuálnu prepravu fyzickej osoby so zdravotným postihnutím Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 18.50 Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. príloha: Informácia o plnení podmienok zmluvy o službách medzi mestom Liptovský Mikuláš a spoločnosťou SAD LIORBUS, a.s. Ing. Hán, vedúci oddelenia ŽP, dopravy a VP MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.00 Interpelácie poslancov
  18. 19.20 Informácie
  19. 19.30 Záver
           
  03.04.2014 XLIV. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu PhDr. Almanová, vedúca organizačného oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktorými bolo preverené hospodárenie základných škôl za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7. 15.50 Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Záverečný účet mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8.1 16.20 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Informačné centrum príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Informačné centrum riaditeľ prísp. organizácie
  Výsledky hlasovania
  8.2 16.30 Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Verejnoprospešné služby príloha: Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií mesta Lipt. Mikuláš za rok 2013: Verejnoprospešné služby riaditeľ prísp. organizácie
  Výsledky hlasovania
  9. 16.40 Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.50 Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2013 príloha: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Liptovský Mikuláš a organizácií, ktorých je zriaďovateľom, ku dňu 31.12.2013 Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11.1 17.00 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11.2 17.15 Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „ Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok príloha: Návrh na schválenie spolufinancovania projektov: „ Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši“ v rámci výzvy Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA 17.30 – 17.50 )
  11.3 17.25 „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity príloha: „Materiálne vybavenie Komunitného centra Nový svet Hlboké“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Mgr. Sabaková, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 17.50 Prerokovanie platu primátora mesta príloha: Prerokovanie platu primátora mesta Ing. Rašiová, prednostka MsÚ
  Výsledky hlasovania
  13. 18.00 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 – doplnenie uznesenia č. 1/2014 z 9.1.2014 príloha: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 – doplnenie uznesenia č. 1/2014 z 9.1.2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  14. 18.20 Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, nadobudnutie majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  15. 18.40 Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš príloha: Návrh na zmenu a doplnenie zriaďovacej listiny Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Ing. Kružliak, zástupca primátora mesta
  Výsledky hlasovania
  16. 19.00 Interpelácie poslancov
  17. 19.20 Informácie
  18. 19.30 Záver
           
  06.03.2014 XLIII. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Doplnenie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Doplnenie Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  5. 15.30 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Komunitného centra „Nový svet Hlboké“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Komunitného centra „Nový svet Hlboké“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 15.40 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Inštrukčných detských jasiel“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v príjmovej pokladnici Inštrukčných detských jasiel“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  7.1 15.50 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.2 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Dom kultúry príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Dom kultúry riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.3 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Múzeum Janka Kráľa príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Múzeum Janka Kráľa riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  7.4 Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Verejnoprospešné služby príloha: Správa o prenájmoch budov a nebytových priestorov v správe príspevkovýcha rozpočtových organizácií mesta za rok 2013: Verejnoprospešné služby riaditeľ organizácie
  Výsledky hlasovania
  8. 16.30 Správa o prenájme budov a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2013 príloha: Správa o prenájme budov a nebytových priestorov a o hospodárení s bytmi za rok 2013 Ing. Chomo, vedúci oddelenia správy majetku mesta
  Výsledky hlasovania
  P R E S T Á V K A ( 16.40 - 17.00 )
  9. 17.00 Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 17.20 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromná materská škola, Ul. J. Žuffu, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Súkromná materská škola, Ul. J. Žuffu, 031 01 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 PaedDr. Jurkovič, vedúci oddelenia vzdel., ml., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  11. 17.40 Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2014 príloha: Zahraničné vzťahy mesta, návrh akcií na rok 2014 Mgr. Parobek, vedúci oddelenia marketingu a podnikania MsÚ
  Výsledky hlasovania
  12. 18.00 Interpelácie poslancov
  13. 18.20 Informácie
  14. 18.30 Záver
           
  30.01.2014 XLII Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Sľub príslušníkov Mestskej polície
  5. 15.30 Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola k 31. 12. 2013 príloha: Správa o činnosti a hospodárení Centra Kolomana Sokola k 31. 12. 2013 Mgr. Sedliaková, riaditeľka Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
  Výsledky hlasovania
  6. 15.50 Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta príloha: Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta JUDr. Hliničanová, vedúca právneho oddelenia MsÚ
  Výsledky hlasovania
  7. 16.00 Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš príloha: Dodatok č. 2 k Pravidlám rozpočtového hospodárenia mesta Lipt. Mikuláš Ing. Mikušiaková, vedúca oddelenia ekonomiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  8. 16.10 Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola, Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 príloha: Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola, Okoličianska 404/C, 031 04 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2015/2016 PaedDr. Jurkovič, vedúci odd. školstva, ml., športu a kult. MsÚ
  Výsledky hlasovania
  9. 16.20 Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) spracovanej v systéme MetaIS príloha: Aktualizácia dokumentu Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) spracovanej v systéme MetaIS Ing. Močarník, vedúci útvaru informatiky MsÚ
  Výsledky hlasovania
  10. 16.40 Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013 príloha: Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013 Mgr. Bella, náčelník MsP
  Výsledky hlasovania
  11. 16.50 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola hospodárenia školy s názvom: od 01.01.2012 do 31.12.2012“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola hospodárenia školy s názvom: od 01.01.2012 do 31.12.2012“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  PRESTÁVKA (17.40 - 18.00 )
  12. 18.00 Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ príloha: Správa o výsledku kontroly: „Kontrola záväzkov mesta Liptovský Mikuláš za obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013 podľa ust. § 19 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  13. 18.10 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 príloha: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Liptovský Mikuláš za rok 2013 JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  14. 18.30 Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov príloha: Kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania podľa ust. § 17 ods. 14 Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov JUDr. Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta
  Výsledky hlasovania
  15. 18.40 Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 príloha: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania – uzatvorenie zmluvy o termínovanom úvere na financovanie investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2014 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  16. 19.00 Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Hlboké II etapa príloha: Výstavba nájomného bytového domu 12 nízkoštandardných bytových jednotiek Liptovský Mikuláš – Hlboké II etapa Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  17. 19.20 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom PhDr. Gloneková, poverená vedením oddelenia sociálneho MsÚ
  Výsledky hlasovania
  18. 19.30 Interpelácie poslancov
  19. 19.50 Informácie
  20. 20.00 Záver
           
  09.01.2014 XLI. Zápisnica zo zastupiteľstva
  1. 15.00 Otvorenie zasadnutia
  2. 15.05 Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Výsledky hlasovania
  3. 15.10 Schválenie programu rokovania
  Výsledky hlasovania
  4. 15.20 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2013 zo dňa 7. marca 2013 príloha: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 47 bytov pre účely nájomného bývania v nehnuteľnosti č.s. 1871 („Dominanta“), zmena a doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva Liptovský Mikuláš č. 2/2013 zo dňa 7. marca 2013 Ing. Berník, vedúci oddelenia investícií MsÚ
  Výsledky hlasovania
  5. 15.40 Prerokovanie petície „Stop drancovaniu mestského majetku“ príloha: Prerokovanie petície „Stop drancovaniu mestského majetku“ MUDr. Slafkovský, primátor mesta
  Výsledky hlasovania
  6. 16.00 Interpelácie poslancov
  7. 16.20 Informácie
  8. 16.30 Záver