Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
  Oslavy 1. mája
  Oslavy 1. mája
 • Oslavy vstupu Slovenska do EÚ
  Oslavy vstupu Slovenska do EÚ
  Participatívny rozpočet
  Participatívny rozpočet
  2017
 • Májové oslavy
  Májové oslavy
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
  Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu
Ako vidia Janka Kráľa liptovskí výtvarníci?

Ako vidia Janka Kráľa liptovskí výtvarníci?

25.04.2017 Pri príležitosti 195. výročia narodenia básnika Janka Kráľa sa v priestoroch múzea, ktoré nesie jeho meno, konala vernisáž výstavy Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov ...
S príchodom jari sa začal zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad!

S príchodom jari sa začal zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad!

25.04.2017 V meste sa zber biologicky rozložiteľného zo záhrad odpadu vykonáva troma spôsobmi. Kalendárovým zberom – v termíne a na lokalitách určených v plánovacom kalendári. Termín sa môže posunúť v závislosti od počasia. Zmena obyvateľom bude oznámená v dostatočnom predstihu ...
Dane môžete zaplatiť už aj cez mobil, splatné sú do konca mája!

Dane môžete zaplatiť už aj cez mobil, splatné sú do konca mája!

18.04.2017 Mikulášska radnica zaviedla novinku v platbách daní a poplatkov. Tento rok si môžu obyvatelia splniť povinnosti platieb už aj cez mobilnú aplikáciu. Využije sa pritom QR kód, ktorý sa nachádza v rozhodnutiach zaslaných radnicou ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Ako vidia Janka Kráľa liptovskí výtvarníci?

Pri príležitosti 195. výročia narodenia básnika Janka Kráľa sa v priestoroch múzea, ktoré nesie jeho meno, konala vernisáž výstavy Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov. ...

S príchodom jari sa začal zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad!

V meste sa zber biologicky rozložiteľného zo záhrad odpadu vykonáva troma spôsobmi. Kalendárovým zberom – v termíne a na lokalitách určených v plánovacom kalendári. Termín sa môže posunúť v závislosti od počasia. Zmena obyvateľom bude oznámená v dostatočnom predstihu....

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania na stavbu "Mestská cyklotrasa za zamestnaním Liptovský Mikuláš" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš. ...

Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti: 1) stavba „Školský objekt“ súp.č. 1225 postavený na pozemku parc.č. KN-C 1726/6 a 2) pozemok parc.č. KN-C 1726/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 470 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Liptovský Mikuláš. ...

Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže, a to nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KN-C 3363/49 trvalé trávne porasty o výmere 2373 m² na ul. Nábrežie J. Kráľa v k. ú. Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Milan ŠOOŠ, nar. 1967, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad Dolný Kubín....

Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu v Žiline o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Liptovský Mikuláš 2 a výzva na predloženie pripomienok k návrhu - k. ú. Jalovec, Konská, Liptovská Ondrašová, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ondrej, Okoličné, Smrečany, Žiar, Trstené, Svätý Štefan a Veterná Poruba. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Jozef DRUGAČ, nar. 1952, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Bardejov. ...

Verejná vyhláška

Informácia Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Žiline o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Ploštín (parc. č. KN-E 981/1, 982/1 a 982/2) vyvlastniteľa: Železnice SR, Bratislava....

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Oslavy 1. mája
Oslavy 1. mája
Oslavy vstupu Slovenska do EÚ
Oslavy vstupu Slovenska do EÚ
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí
Rok Liptovskej stolice – zoznam podujatí

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 

    

  


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
REZERVÁCIA UBYTOVANIA