Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
17.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

17.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o podaní odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola povolená vodná stavba "Obytný súbor Bella VISTA" ... Otvoriť prílohu

16.08.2018 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1703/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

15.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Marek GALSCHNEIDER, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: JUDr. Rudolf Krutý ... Otvoriť prílohu

15.08.2018 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-1009/4 v k.ú. Liptovská Ondrašová ... Čítať viac

15.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Igor STANEK, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Index Nosluš, s.r.o ... Otvoriť prílohu

15.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018 ... Otvoriť prílohu

15.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Yadav, s.r.o ... Otvoriť prílohu

15.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - Dupos dražobná, s.r.o ... Otvoriť prílohu

14.08.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemky o výmere cca 219 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Baranovská) ... Otvoriť prílohu

14.08.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemky o výmere 30 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Mateja Linčovského) ... Otvoriť prílohu

14.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o konaní dražby - nehnuteľnosti na LV č. 5362 v k. ú. Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

14.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Zdeno DZÚRIK, nar. 1948, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor ... Otvoriť prílohu

13.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oprava chyby pri písaní zmeny územného rozhodnutia číslo: MsÚ/ÚR a SP 2017/7989-06/AMi, MsÚ/ÚRaSP 2018/2214-06/AMi zo dňa 2.7.2018 ... Otvoriť prílohu

13.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 20" nachádzajúcom na ul. 1. mája, 1949/119 v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Peter Bubis a Marta Bubisová, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

13.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SO 05 Spevenené plochy a komunikácie" nachádzajúcej sa v k. ú. Ploštín, stavebníkmi ktorej sú Ing. Marián Dvoran a Katarína Migaľová ... Otvoriť prílohu

13.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "Stavebné úpravy a nadstavba obchodu so zmenou účelu na polyfunkčnú budovu" - na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Verex Reality, s.r.o ... Otvoriť prílohu

10.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Juraj Černok (19.01.1968). Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

09.08.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Doporučená listová zásielka adresovaná: Juraj Bačík, nar ... Otvoriť prílohu

09.08.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zeman navrhovanej činnosti Protipovodňové opatrenia mestskej časti Ploštín sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu