Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

19.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

19.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny, stavebný objekt: Dorpavné zariadenie a statická doprava - SO 135 Hradišská ulica - parkovisko" ... Otvoriť prílohu

18.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš o umiestnení stavby "9780 - Lipt. Mikuláš - Guothova - Rozšírenie NNK", navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina ... Otvoriť prílohu

18.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ing. Miroslav Maduda, nar. 1961. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.06.2018 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 15.6. 2018 od 07:00 hod. - do odvolania ... Otvoriť prílohu

15.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

15.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o skončeníé vyvlastňovacieho konania podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z ... Otvoriť prílohu

15.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania o umiestnení stavby "INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT - líniová stavba v k. ú ... Otvoriť prílohu

14.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o dražbe

Exekútorský úrad Poprad oznamuje, že dňa 28.6.2018 sa v sídle Exekútorského úradu POPRAD, Mgr. Viera Lesňáková, Nám. sv. Egídia 95, 2. poschodie uskutoční 1. kolo dražby na nehnuteľnosti - byt č. 15 na 8. posch., vchod č. 8 v bytovom dome s. č. 627, v k. ú ... Otvoriť prílohu

13.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Eva Bezdeková, nar. 1985. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

11.06.2018 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Petícia číslo: 3/2018 - „Petícia za rekonštrukciu prístupovej cesty BD na ul. Čsl. Brigády súp. Č. 1615/12 a spevnenie parkovacích miest tak, ako to bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Mikuláši"; Dátum doručenia: 22.03 ... Otvoriť prílohu

11.06.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemky o výmere cca 9,4 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Za Havlovci) ... Otvoriť prílohu

11.06.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Sandra Lančaričová, nar. 1986, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd, Trenčín ... Otvoriť prílohu

11.06.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - časť pozemku o výmere cca 19,10 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. 1. mája) ... Otvoriť prílohu

11.06.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - pozemok o výmere 472 m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš (Ul. Komenského) ... Otvoriť prílohu

08.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 - 2020" obstarávateľa Okresný úrad Žilina ... Otvoriť prílohu

07.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Povolenie mesta Liptovský Mikuláš na zmenu účelu užívania časti stavby "z kancelárskych priestorov na priestory obchodu a služieb (veterinárna ambulancia)" na pozemku parc. č. KN-C 767 v k. ú. Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

07.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Okresný úrad Liptovský Mikuláš zverejňuje rozhodnutie na vodnú stavbu "Urbár Demänová - zóna pod Demänovskou horou - SO 01 Vodovod - plnenie vodojemu, SO 02 - Vodojem, SO 03 - Vodovod, SO 04 - Splašková kanalizácia, SO 05 - Tlaková kanalizácia, SO 06 - Studňa" k.ú ... Otvoriť prílohu

07.06.2018 | Úradná tabuľa
Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka ... Otvoriť prílohu

06.06.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania. Na stavbu "Verejná telekomunikačná optická sieť - Liptovský Mikuláš - ul. Zgúta Vrbického, Bernolákova, Komenského a Bellová" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej navrhovateľom je IMAFEX, spol. s r ... Otvoriť prílohu