Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

22.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ladislav Kováč nar. 1967, Petra Kováčová nar. 1978, Tomáš Kováč nar. 2007, Petra Kováčová nar. 2011, Ladislav Kováč nar. 2013. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

21.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinné domy - Nová Palúdzka - SO 05 STL Plynovod a SO 07 Verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Strategic Services s.r.o., v zastúpení REAL Inginiering s.r.o ... Otvoriť prílohu

21.05.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku. par. Č. KN-C 773/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 500 m2 v k ú. Okoličné ... Otvoriť prílohu

21.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Ján Šupala, nar. 1974, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina ... Otvoriť prílohu

21.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Juraj Bačík, nar. 1983, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Jozef Prošvic, nar. 1979, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - PP na výplatu

Zásielka - POŠTOVÝ POUKAZ na výplatu adresovaný: Ladislav Stankovianský, nar. 1965, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Ružomberok ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 17.5 ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Chodník ulica Stošická" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Stavebné úpravy a rozšírenie MK Stošická, Lipt. Mikuláš" na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

18.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "Regenerácia sídliska Podbreziny - Hradišská ulica - parkovacie plochy" navrhovateľa "Mesto Liptovský Mikuláš" sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

17.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš na stavbu "Rodinné domy - Nová Palúdzka - I. etapa - SO 02 Verejný vodovod, SO 03 Verejná kanalizácia" - na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Strategic Services s.r.o., v zastúpení Real Inginiering, s.r.o ... Otvoriť prílohu

16.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Ján Droppa, nar.1963 ; doručená od: Exekutorský úrad, JUDr. Martin Píry ... Otvoriť prílohu

16.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Mesto liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu " prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu zdravotné stredisko a lekáreň - bytový dom Hurbanova - SO 02 Parkovacie plochy" v k. ú. LM, ktorej stavebníkom je EURO Renting SK s. r. o ... Otvoriť prílohu

15.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Anna Jašeková, nar.1982 ; doručená od: Súdny exekútor, Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

15.05.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš, kde povoľuje vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z miestnych komunikácií, spevnených a parkovacích plôch stavby: "Rekonštrukcia komunikácie a odstavných plôch na ulici Komenského" Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

15.05.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Ivan Roháč, nar. 1988, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská konsolidačná, a.s, pobočka Bratislava ... Otvoriť prílohu