Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

16.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu: "SO 02 Parkovacie plochy" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Euro Renting SK s.r.o, Hurbanova 862,031 01 Liptovský Mikuláš v z. Inžiniering Neumann, s.r.o ... Otvoriť prílohu

16.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad dodatočne upovedomuje účastníkov konania na stavbu: "Záhradná chatka" v k. ú. Liptovský Mikuláš, ktorej stavebníkom je Martina Turacová, Nábrežie Dr ... Otvoriť prílohu

16.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jaroslav Pavol nar. 1986. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

16.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

15.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy a prístavba výrobnej haly s. č. 2070" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD - profil, s r. o. IČO 31 615 830, ul. 1. mája 2070, 031 01 Liptovský Mikuláš v z. JOPAING, s. r. o ... Otvoriť prílohu

15.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy ulice P.P. Zgúta Vrbického - SO 01 Komunikácie a chodníky" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

14.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznam - voľné pracovné miesto

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia územného rozhodovania a stavebného poriadku ... Otvoriť prílohu

14.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznam - voľné pracovné miesto

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referenta oddelenia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev ... Otvoriť prílohu

14.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Silvia Baranovičová, nar. 1981, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

14.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Spoločný obecný úrad oznamuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby, návrh na kolaudáciu stavby a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu "Stavebné úpravy bytových jednotiek" v k. ú ... Otvoriť prílohu

13.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti "Využitie geotermálnej energie na priemyselné účely v Liptovskom Mikuláši" navrhovateľa SlovTan Contract Tannery, s.r.o., Priemyselná 1, 301 01 Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

13.03.2018 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť a to časť pozemku č. KN-C 687/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 190 m2 v k. ú. Liptovská Ondrašová ... Otvoriť prílohu

13.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Regenerácia sídliska Podbreziny - Hradišská ulica - parkovacie plohcy" navrhovateľa Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

13.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Blanka Vopravilová, nar. 1968, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Union poisťovňa a. s., Bratislava ... Otvoriť prílohu

13.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu: "Stavebné úpravy bytu č. 4" v k. ú. Liptovský Mikuláš pre stavebníka Tatiana Krišpinová, Alexyho 1906/43, 031 01 Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

12.03.2018 | Úradná tabuľa
Zverejnenie výsledku petície

Petícia číslo: 2/2018 - „Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č. 613 a 614“; Dátum doručenia: 22.01.2018; Popis petície: Petícia za zachovanie zelene na sídlisku Podbreziny na ul. Jefremovskej č ... Otvoriť prílohu

12.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "IBV Stošice" navrhovateľa Stošice, a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

12.03.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Jana Bistiaková nar. 1987. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

12.03.2018 | Úradná tabuľa
Zámer ZŠ Janka Kráľa

Zámer ZŠ Janka Kráľa prenajať nebytové priestory v k. ú. Okoličné v prospech nájomcu: Súkromná základná škola FELIX Liptovský Mikuláš a Školský klub detí ... Otvoriť prílohu

12.03.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Okresný úrad Žilina, informuje verejnosť o skončení vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/" ... Otvoriť prílohu