Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Klientske centrum MsÚ   /   Zverejňované informácie   /   Ďalšie zverejňované informácie

Ďalšie zverejňované informácie

Ďalšie zverejnené informácie


Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš môžete nájsť v časti Samospráva, základné dokumenty
alebo nahliadnuť do nich na Mestskom úrade, odbor organizačný, č.d.106

Všeobecne záväzné nariadenia Žilinského samosprávneho kraja doručené mestu v zmysle § 8 ods. 11 zák. č. 302/2001 Z.z. sú pre verejnosť prístupné na odbore organizačnom MsÚ v Lipt. Mikuláši, kanc. č. 106.
 

Uznesenia mestského zastupiteľstva môžete nájsť v časti Samospráva, zastupiteľstvo
alebo nahliadať do nich na Mestskom úrade, odbor organizačný, č.d.108.

Sťažnosti
je možné podávať na Mestskom úrade,
u hlavného kontrolóra mesta č. d. 701
alebo písomne
na adrese Mestského úradu Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Termíny a program rokovaní mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši v časti Samospráva, zastupiteľstvo
 
Zápisnice z rokovaní MsZ (údaje o dochádzke poslancov na rokovaní MsZ sú súčasťou zápisnice) a výpisy o hlasovaní poslancov MsZ sú prístupné tu (pozri ilustračný obrázok nižšie)


 

Administratívne členenie mesta - zoznam ulíc v meste

Počty občanov v jednotlivých rokoch

Informácie o prevádzkach na území mesta

Informácie o podnikateľských subjektoch mesta

Informácie o evidencii psov chovaných v meste

Programový rozpočet mesta Liptovský Mikuláš aktualizovaný denne