Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ


 

PROGRAM ROKOVANÍ

Plán zasadnutí MsZ

2024
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  06.06.2024 XVII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
9.
10.50
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ
11.
11.20
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
12.
11.40
Ing. Martin Kögel, riaditeľ Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Výsledky hlasovania
13.
11.50
Bc. Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra Liptovský Mikuláš Výsledky hlasovania
16.
14.00
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
19
14.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
22.
15.25
Mgr. Bibiana Forgáčová, hlavná kontrolórka mesta Výsledky hlasovania
25.
16.30
Interpelácie poslancov
26.
16.55
Informácie
27.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.07
Voľba návrhovej komisie
5.
10.15
Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor mesta Výsledky hlasovania
8
10.25
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
12.
14.00
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
17.
16.30
Interpelácie poslancov
18.
16.55
Informácie
19.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.03
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.05
Voľba návrhovej komisie
8.
10.45
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
12.
12.40
Interpelácie poslancov
13.
12.55
Informácie
14.
13.00
Záver