Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ


 

PROGRAM ROKOVANÍ


 

Plán zasadnutí MsZ

2021
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  10.06.2021 XXXVII.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
5.
11.20
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
6.
11.20
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Liptovský Mikuláš za rok 2020
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
7.
11.40
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
PRESTÁVKA (12.00 - 13.00)
8.
13.15
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022 – 2023
Mgr. Martin Alušic, hlavný kontrolór mesta
9.
13.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ
12.
15.30
Ing. Dušan Grešo, riaditeľ Verejnoprospešných služieb
21.
17.30
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Soňa Lakotová, poverená vedením odboru právneho MsÚ
21.1.2
Návrh na budúcu zámenu nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš, ul. Štúrova - MASTO REAL, s.r.o., Dolná 16, 974 01 Banská Bystrica
21.3.2
Návrh na budúci odpredaj časti pozemku v k. ú. Demänová, ul. Dlžiny - Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
28.
19.20
Mgr. Erika Sabaková, vedúca odboru sociálneho MsÚ
35.
20.40
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia
36.
20.50
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy a životného prostredia
40.
22.05
Interpelácie poslancov
41.
22.25
Informácie
42.
22.30
Záver
  08.04.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
15.00
Návrh prerušiť zasadnutie MsZ
3.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Výsledky hlasovania
8.
19.50
Interpelácie poslancov
9.
20.20
Informácie
10.
20.30
Záver
  11.03.2021 XXXVI.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
6.
11.00
Upozornenie na nečinnosť a pochybenia primátora mesta Liptovský Mikuláš
8.
11.40
Návrh programu rokovaní mestského zastupiteľstva na rok 2021
P R E S T Á V K A / 13.00 - 14.00 /
13.
14.15
JUDr. Marián Jančuška, náčelník mestskej polície Výsledky hlasovania
16.
15.30
PhDr. Marcela Jašková, vedúca odboru finančného MsÚ Výsledky hlasovania
Procedurálny návrh
19.
16.00
Ing. Anežka Makovická, vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov
24.
18.30
Interpelácie poslancov
25.
18.50
Informácie
26.
19.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie
7.
15.50
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2021
8.
16.00
Informatívna správa o príprave rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2021 a roky 2022,2023
9.
16.15
Interpelácie poslancov
10.
16.20
Informácie
11.
16.25
Záver