Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Mestský úrad

Mestský úrad

Spôsob zriadenia mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš bolo zriadené zákonom č.369/1990 o obecnom zriadení

Právomoci a kompetencie mesta

Kompetencie a právomoci mesta sú dané :
 • Ústavou Slovenskej republiky
 • zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými naradeniami mesta Liptovský Mikuláš
Organizačná štruktúra Mesta Liptovský Mikuláš

Orgánmi Mesta Liptovský Mikuláš sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo má 25 poslancov.
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš, ktorého volí mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.

Podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš

Riadny opravný prostriedok proti rozhodnutiu Mesta Liptovský Mikuláš možno podať na adrese:
Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

alebo v podateľni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Podanie mimoriadneho opravného prostriedku sa riadi osobitnými predpismi.
 

Prehľad právnych predpisov ktorými sa riadi Mesto Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš koná podľa nasledovných predpisov:
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • ostatných právnych predpisov upravujúcich kompetencie obce

Zbierka zákonov

do Zbierky zákonov možno nahliadať na Mestskom úrade v úradných hodinách na č. d. 106

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš

do všeobecne záväzných nariadení mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
 • na Mestskom úrade č. d. 108
 • v študovni Okresnej knižnice, ulica 1. mája
 • v čitárni Okresnej knižnice, ulica Štúrova
 • v Informačnom centre mesta Liptovský Mikuláš, Námestie mieru 1

Uznesenia mestského zastupiteľstva

do uznesení mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš možno nahliadať:
 • na Mestskom úrade č. d. 108

Sťažnosti

možno podávať v úradných hodinách na č. d. 701

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.
 2. Ak sa informácia vyhotoví na technickom nosiči, poplatok sa určí podľa druhu technického nosiča.
 3. Poplatok za sprístupnenie informácie môže odpustiť prednosta.