Liptovský Mikuáš

O nás

Mesto Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľ prevádzkuje Detské jasle Mikulášik, ul. Komenského s kapacitou 38 detí. Zariadenie je organizačnou jednotkou odboru sociálneho.
V zariadení sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou v pracovné dni v čase od      6,00 h – 16,30 h.
V Detských jasliach Mikulášik sa poskytuje rodičom aj Baby služba pre deti do 3 rokov veku. Je určená napr. rodičom na materskej dovolenke a využívajú ju hlavne počas návštevy lekára, vybavovaní úradných záležitostí a pod. Úhrada za uvedenú službu je 2,00 €/h.
 
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:
 1. odborné činnosti:
               bežné úkony starostlivosti o deti (v rozsahu zákona č.448/2008 Z.z.)
               výchova
 1. obslužné činnosti:
               stravovanie
               upratovanie
               pranie
               žehlenie
               údržba bielizne a šatstva
 1. ďalšie činnosti:
               príprava stravy, výdaj stravy
 
Výchovný jazyk: slovenský
 
Do detských jaslí sa prijímajú deti od 6 mesiacov do 3 rokov. Našou výhodou hlavne pre najmenších je, že sa o deti citlivo a odborne starajú profesionálne opatrovateľky (detské sestry). Deti sú rozdelené do vekových skupín, čo je ideálne pre zladenie aktivít aj spánku. Spoločnými silami budujeme harmonické prostredie, aby sa deti cítili pohodlne a tešili na každý deň. Priestory jaslí sú vhodné pre rozvoj dieťaťa. Herne i záhrada plná zelene sú dostatočne veľké na pohyb, skúmanie, tvorenie, zábavu. Všetky aktivity s deťmi realizujeme hravou formou a sú zamerané na rozvoj poznávacích, komunikačných, motorických a rozumových schopností.
Detičky odúčame od plienok a cumlíkov, vedieme k samostatnosti v jedení, obliekaní a zároveň pripravujeme na nástup do škôlky.
Zápis prebieha počas celého roka až do naplnenia kapacity.
Spolupracujeme z výchovného pohľadu s materskou škôlkou na ulici Komenského. Spolupráca spočíva vo výmenných krátkodobých pobytoch pri rozličných akciách – MDD, karneval a pod.   
 
  
V jasličkách sa naučím:

Osvojím si najjednoduchšie pravidlá správania.
Naučím sa samostatne obliekať, obúvať, stolovať.
Naučím sa chodiť na nočník a neskôr používať WC.
Naučím sa poprosiť a poďakovať.
Naučím sa umyť si rúčky a tvár a poutierať ich dosucha.
Naučím sa rôzne veršovačky, piesne a rytmické pohyby.

 
Výchovný proces v jasliach prebieha individuálnou, no zároveň kolektívnou formou.  Individuálnou v zmysle individuálneho prístupu k dieťaťu a kolektívnou v zmysle skupinových hier. Veľmi dôležitá je postupnosť práce, smerom od jednoduchých k zložitejším úlohám. Prvou aktivitou ako zaujať a aktivizovať dieťa je hra. V hre sa správa dieťa spontánne a dá sa z nej veľa odpozorovať (postavenie v rodine, rodinné zázemie, vzťahy, ...) Najpodstatnejšou formou výchovnej práce je však výchovné zamestnanie, ktoré je rozčlenené do jednotlivých druhov, ktoré zahŕňajú všetky zložky výchovy. Z toho vyplýva, že jasle zabezpečujú komplexný rozvoj všetkých zložiek osobnosti, vždy sa však ku deťom pristupuje individuálne podľa veku.
Výchovné zamestnanie je členené na telesnú, rozumovú, pracovnú, mravnú a estetickú výchovu. V rámci estetickej výchovy ide o výtvarnú a hudobnú výchovu.
Výchovný proces je zameraný hlavne na rozvoj sebaobslužných aktivít, mikro a makromotoriky, rozvoj reči, myslenia a rozumových schopností dieťaťa.
 
Telesná výchova:  
 • rozcvičenie svalstva celého tela (detské zdravotné cviky)
 • hádzanie, podávanie predmetov
 • relaxácia, cvičenie s hudbou, tanec
 
Rozumová výchova:
 • rozvíjanie poznania (rozpoznávanie ročných období, orientácia v čase, priestore, identifikácia farieb, tvarov, básničky, slovné hry)
 • vecné učenie
 
Pracovná výchova:
 • práca s modelovacou hmotou, plastelínou
 • navliekanie guličiek, korálok
 • trhanie papiera, lámanie špiliek, lepenie
 
Mravná a estetická výchova:
 • prebieha systematicky, každý deň v rámci ostatných výchov
 
Výtvarná výchova:
 • práca prstovými farbami
 • kreslenie rôznymi technikami (farbičky, voskové pastely, ceruzy, krieda)
 • práca s prírodným materiálom
 
Hudobná výchova:
 • hra na detské hudobné nástroje
 • napodobňovanie rôznych sluchových podnetov z prostredia
 • hudobno-pohybová výchova
 
Literárna výchova:
 • čítanie detských rozprávok
 
 
Denný režim detí na oddelení dojčiat od 6 – 18 mesiacov „trieda Kačička“
 
6,00 – 7,45                  príchod detí do jaslí, voľné hry
7,45 – 8,00                   ranná rozcvička, príprava k desiate
8,00 – 8,30                   desiata
8,30 – 9,00                   toalety
9,00 - 10,45                 spánok vonku (podľa počasia)
10,45 – 11,00              osobná hygiena, príprava k obedu
11,00 – 12,00              obed
12,00 -  13,30              individuálne výchovné zamestnania, voľné hry
13,30 -  14,00              olovrant
14,00 -  16,30              spánok detí, odovzdávanie detí rodičom
 
 
Denný režim detí na oddelení mladších batoliat „trieda Lienka“ a starších batoliat „trieda Bábika“:
 
6,00 - 7,45                   príchod detí do jaslí, voľné hry
7,45 – 8,00                   rozcvička, príprava k desiate
8,00 – 8,30                   desiata
8,30 – 9,00                   toalety
9,00 – 9,30                   výchovné aktivity v skupinkách
9,30 – 10,45                 pobyt vonku alebo individuálne hry( podľa počasie)
10,45 – 11,00              osobná hygieny, príprava k obedu
11,00 – 11,30              obed
11,30 – 12,00              príprava k spánku
12,00 – 14,00              spánok
14,00 – 14,30              olovrant
14,30 – 16,30              voľné hry, odovzdávanie detí rodičom
 
 
V zariadení deti dostávajú jednotné oblečenie na pobyt dnu i vonku a posteľnú bielizeň.
Naše jasle majú práčovňu, v ktorej prádlo deťom perieme a zabezpečujeme jeho údržbu.


Strava
 
Poskytujeme celodenné stravovanie: desiata, obed, olovrant.
 
V detských jasliach podporujeme zdravý životný štýl prípravou kvalitnej, vyváženej, pestrej stravy s množstvom zeleniny a ovocia (uprednostňujeme slovenských dodávateľov).
Mliečne výrobky odoberáme od kvalitnej slovenskej firmy, z väčšiny bio kvalite a bez „éčok“. Mäso odoberáme taktiež od miestneho mäsiara, snažíme sa minimalizovať bravčové mäso a zvýšiť podiel kvalitného mäsa. Zeleninu a ovocie odoberáme od firmy, ktorá je jednou z najlepších na trhu a má prísnu kontrolu kvality. Z časti sú to opäť biopotraviny. Dbáme na to, aby deti v jedálničku nemali čerstvú zeleninu a ovocie len symbolicky, ale aby jej mali dostatok na raňajky, obed, olovrant .... a deti si to aj obľúbili. Na receptúry sa snažíme pozerať z pohľadu zloženia – aké je množstvo vitamínov, minerálnych látok, bielkovín atď. Sme zástancami vyváženej, pestrej, jednoduchej stravy bez konzervantov a rafinovaného cukru. Chemické prídavné látky v našom jedálničku sotva nájdete. Keď sa pozriete na nápoje, podávame čistú vodu, bio čaje a čerstvé lisované šťavy.
 
Vlastná kuchyňa pripravuje aj stravu podľa špeciálnych individuálnych požiadaviek detí - potravinové alergie, intolerancie s prihliadaním na nutričné normy určené pre tento vek.