Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Rozpočet   /   Rozpočty predchádzajúcich rokov   /   Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2010 a roky 2011 -2012

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2010 a roky 2011 -2012

OBSAH

1. Úvod

2. Východiskové rámce
2.1. Východiskové rámce makroekonomiky
2.2. Východiskové rámce mesta Liptovský Mikuláš
3. Programový rozpočet mesta a jeho organizácií
3.1. Vízia mesta Liptovský Mikuláš podľa strategického plánu
3.2. Programy mesta, ich finančný plán a zámery
3.3. Návrh trojročného rozpočtu programov na roky 2010-12 – tabuľka
3.4. Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2010 – textová časť
3.5. Návrh ročného programového rozpočtu na rok 2010 – tabuľková časť
4. Rozpočtovanie príjmov - komentár
4.1. Rozpočtovanie bežných príjmov - daňových príjmov
4.2. Rozpočtovanie bežných príjmov - iných ako daňových príjmov
4.3. Rozpočtovanie kapitálových príjmov
4.4. Rozpočtovanie príjmov z finančných operácií
5. Rozpočtovanie výdavkov - komentár
5.1. Rozpočtovanie bežných výdavkov
5.2. Rozpočtovanie kapitálových výdavkov
5.3. Rozpočtovanie výdavkov z finančných operácií
6. Programové rozpočty rozpočtových organizácií
6.1. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
6.2. Dom kultúry
6.3. Múzeum Janka Kráľa
6.4. Školstvo – komentár a tabuľky
7. PRÍLOHY
7.1. Terminológia k programovému rozpočtu
7.2. Ukazovatele vyrovnanosti rozpočtu
7.3. Prehľadná rekapitulácia oblastí rozpočtov
7.3.1. Rozpočet bežných príjmov
7.3.2. Rozpočet kapitálových príjmov
7.3.3. Rozpočet príjmových finančných operácií
7.3.4. Rozpočet výdavkových finančných operácií
7.3.5. Príspevky riadeným RO a školským zariadeniam
7.3.6. Rozpočtový vzťah voči PO, mandátny vzťah
7.4. Rozpočet spoločného obecného úradu na rok 2010 (rozpočet, platby)
7.5. Prehľad o úveroch
7.6. Prehľad vedúcich programov č. 1 - 18