Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

Pravidlá rozpočtového hospodárenia mesta Liptovský Mikuláš

 
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 11 ods. 4, písm. b) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 52/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s dodatkami k tejto smernici č. 1 z 30.1.2014  , č. 2 z a č. 3 z 23.4.2016
vydáva 
Pravidlá rozpočtového hospodárenia  mesta Liptovský Mikuláš (platnosť od 23.6.2016)