Liptovský Mikuáš

O projekte

Mesto Liptovský Mikuláš na základe predloženej a schválenej žiadosti realizuje projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiacim orgánom je Európsky sociálny fond (www.esf.gov.sk) a Sprostredkovateľským orgánom je  Implementačná agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia ( www.ia.gov.sk)
 
Miesto realizácie projektu: mesto Liptovský Mikuláš
Trvanie projektu: 7.10. 2014 – 30.9. 2015
Výška nenávratného finančného príspevku :  56 167,57 EUR 
Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v meste prostredníctvom komunitnej práce občianskych hliadok
 
Špecifické ciele projektu:
1 . Budovanie komunity posilnením miestneho aktivizmu a udržania verejného poriadku
2. Predchádzanie sociálno-patologickým a kriminálnym javov v rámci miestneho spoločenstva MRK
 
Cieľová skupina: Marginalizovaná rómska komunita žijúca v meste Liptovský Mikuláš
Hlavná aktivita projektu: 
Rómske občianske hliadky ako nástroj na vyvolanie pozitívnych zmien v komunite
V rámci projektu „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“ sú zamestnaní piati členovia občianskych hliadok, ktorých úlohou je pomáhať pri udržiavaní verejného poriadku, zvyšovaní bezpečnosti v hlavne rómskych lokalitách, pri predchádzaní sociálno-patologickým javom, vandalizmu,   a kriminalite detí a mladistvých.