Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš

  03.10.2019   |   Oznamy

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti "Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš"

Mesto Liptovský Mikuláš sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.
 
Hlavným cieľom projektu Manažment údajov mesta Liptovský Mikuláš je zlepšiť a zaviesť na mesto systematické riadenie údajov. V praxi to znamená dosiahnuť stav, aby údaje, ktoré spravuje mesto Liptovský Mikuláš boli zbierané, vytvárané a upravované systematicky, čím sa prispeje zlepšeniu procesov a minimalizuje sa čas potrebný na riešenie prípadov nesprávnych alebo nepresných rozhodnutí a konaní z dôvodu neaktuálnych, nepresných alebo nekompletných údajov. Zároveň  mesto realizuje ciele Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a vytvorením manažmentu údajov sa pripojí ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. 
 
Realizovaním projektu budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.
 
Realizáciou projektu sa zvýši kvalita poskytovaných údajov smerom navonok, teda pre občanov i ostatné inštitúcie verejnej správy. Tým zníži čas potrebný na prípravu a zasielanie týchto údajov, nakoľko budú dostupné prostredníctvom webových služieb.
 
Zavedením manažmentu údajov sa ďalej:
- zabezpečí implementácia štandardných procesov životného cyklu údajov,
- zabezpečí zavedenie procesu riadenia kvality údajov,
- zvýši možnosť analytického spracovania a vyhodnocovania údajov.
 
Významným cieľom projektu je aj pripojenie informačného systému mesta na centrálne informačné systémy a registre, s čím súvisí zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce a realizácia konaní na mestskom úrade a zároveň potrebné údaje a výpisy, ktoré je možné získať automatizovane „priamo do spisu“ nebude potrebné vyžiadavať poštou, elektronicky alebo manuálne cez systém oversi.sk
 
Hlavnými východiskami pre realizáciu projektu sú:
- absencia komplexného riadenia údajov v organizácií (dáta manažment),
- údaje organizácie nie sú elektronicky sprístupnené ostatným orgánom verejnej moci,
- v procesoch sa zákon/pravidlo „1 krát a dosť“ aplikuje manuálne a teda nevyužívajú sa dostatočne údaje z iných IS VS,
- absencia systematických registrov pre všetky objekty evidencie,
- vysoká miera zaťaženia občanov a podnikateľov z dôvodu absencie dostupnosti údajov ,
- nedostatočná kvalita údajov potrebná na efektívne rozhodovanie v organizácií 
- nie je dosiahnutý súlad so zákonom 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti,
 
Dôvody realizácie projektu z pohľadu občana / podnikateľa:
- projekt prispeje k implementácii pravidla „1 x a dosť“,
- evidované objekty budú poskytnuté ako Moje Dáta,
- poskytovaním údajov sa zvýši transparentnosť procesov organizácie,
- zvýšenie úrovne ochrany spracovávaných údajov.
 
Dôvody realizácie projektu z pohľadu zamestnancov verejnej správy:
- systematický manažment spravovaných objektov evidencie výrazným spôsobom zvýši efektivitu práce na strane zamestnancov VS,
- zníženie rizika straty a / alebo kompromitácie údajov.
 
Štúdia uskutočniteľnosti a TCO sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.
 
Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: dusan.mocarnik@mikulas.sk do 10.10.2019, 15,00 hod.
 

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7.2020 Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 5261/101, v k.ú. Liptovský Mikuláš. Čítať viac

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020. Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Ploštín, stavebníkom ktorej je Peter Janči. Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Gabriela Granátová, nar. 1977; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

08.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú pozemky v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu Doplnok "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“. Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 07. 08. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníčkou ktorej je Dáša Droppová. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1581/3, v k.ú. Liptovský Mikuláš. Čítať viac

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:50 hod do 12:50 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Vrbická – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" - na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč, Ľubeľa. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Obce Bobrovec na stavbu "Verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení

Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení MsZ č. 40/2020 a 41/2020 zo dňa 25.6.2020. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Kalište. Otvoriť prílohu