Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

12.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

12.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "INS-FTTH-LM_NÁBREŽIE, VRBICA" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s ... Otvoriť prílohu

12.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu - zateplenie bytového domu" na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

12.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Areál MS 2010 v jachtingu - SO 012 Klubové priestory" na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová ... Otvoriť prílohu

10.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Parková) p. Jánovi Griešovi a Jane Griešovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať pozemok (Iľanovo) v prospech Slovenský hydrometeorologický ústav ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Pod Dielom) Vladimírovi Gejdošovi a Eve Gejdošovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Pod Dielom) Pavlovi Rojčekovi a Monike Rojčekovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Pod Dielom) Milanovi Hrmovi a Magdaléne Hrmovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Pod Hájikom) Denisovi Palajovi a Ide Fiačanovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemok (ul. Tranovského) Milanovi Macákovi a Michaele Macákovej ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať časť pozemku parc. č. KN-C 1715/1 o výmere cca. 2 m2 ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - I. polrok

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý kalendárny polrok 2020 v znení zmien zo dňa 25.06.2020 ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra - II. polrok

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý kalendárny polrok 2020 ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2016/VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta ... Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN č. .../2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č ... Otvoriť prílohu

08.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci "B2B pripojenie Georgonne Slovensko, s.r.o." v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Orange Slovensko, a.s ... Otvoriť prílohu

05.06.2020 | Úradná tabuľa;Oznamy
Okoličné: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 26. 06 ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 2 z 124 ) Ďalšia