Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

31.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jaroslav ZAŤKO, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

31.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Andrej Dzurianik, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VšZP, a.s ... Otvoriť prílohu

31.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Martin Murgoš, Sandra Murgošová, Mária Murgošová, Mária Pušková, Marián Koki, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Dôvera, a.s ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zuzana KANDROVÁ, nar. 1970; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Obec Demänovská Dolina - predĺženie lehoty na doloženie dokladov na stavbu "INS_KLASTER_LIMI_02_TRANSPORT (I. časť)" ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Tomášovi Uličnému, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 17.12 ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Robertovi Maďarovi, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 19.12 ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Kristiánovi Kendrovi, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 20.12 ... Otvoriť prílohu

28.12.2018 | Úradná tabuľa
Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Lenka Bandyová, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Eos Ksi Slovensko, s.r.o ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Vladimír Herceg, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30.12 ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2018/VZN o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ... Otvoriť prílohu

27.12.2018 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 9/2018/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

21.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia pod Stráňami - rozšírenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú ... Otvoriť prílohu

21.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Tomáš Korček, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Slovenská sporiteľňa ... Otvoriť prílohu

21.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš oznamuje Martinovi Glevitzkému, bytom Liptovský Mikuláš miesto uloženia písomnosti zo dňa 13.12 ... Otvoriť prílohu

21.12.2018 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), V ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 2 z 105 ) Ďalšia