Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Centrum služieb občanov na MsÚ   /   Čo potrebujete vybaviť?

Čo potrebujete vybaviť?

Vyberte si službu:

kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením
 • Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
 • Ambulancia, ordinačné hodiny
 • Ambulantný predaj
 • Územné rozhodnutie
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 • bytové domy, autobusové zástavky, pešie zóny
 • chodníky, cesty, parkoviská, protipovodňové kanály
 • daň z nehnuteľností
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za predajné automaty
 • daň za psa
 • daň za ubytovanie
 • dieťa detské jasle
 • dotácia, finančný príspevok, žiadosť, vyúčtovanie dotácie, šport, mládež
 • dozorovanie, inžinierska činnosť, investičná príprava
 • Dočasné uzavretie obchodu/prevádzkarne
 • Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov / SHR /
 • Evidencia žiadostí o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Finančná zábezpeka
 • fond prevádzky údržby a opráv
 • ihriská, spevnené plochy, sadové úpravy
 • Informácia o výške dlžnej sumy z kúpnej ceny za prevod bytu do vlastníctva
 • investície, kanalizácia, plynovod, vodovod,
 • Jednorazová dávka
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Konanie verejného zhromaždenia občanov
 • kontrola
 • kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť
 • miestny poplatok za komunálny odpad
 • miestny rozhlas v prímestských častiach mesta
 • Nahlásenie údajov o malom zdroji znečisťovania ovzdušia
 • Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
 • Nájom a výpožička pozemku z vlastníctva mesta Liptovský Mikuláš
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2(vrátane)
 • Neoprávnené užívanie bytu cudzími osobami
 • obchodná verejná súťaž na predaj majetku mesta (pozemky, stavby)
 • Odhlásenie pobytu
 • Odľahčovacia služba
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby
 • Ohlásenie reklamnej stavby ( najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 – drobné stavby)
 • Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 • ohlásenie stavebných úprav bytu
 • opakované uzavretie nájomnej zmluvy k bytu
 • Osobné stretnutia s členmi vedenia mesta
 • Osvedčovanie pravosti podpisov a listín
 • Podanie žiadosti o výpis, alebo odpis z registra trestov
 • poskytnutie obytnej miestnosti v mestskej ubytovni
 • Poskytovanie služieb
 • Poskytovanie sociálnej služby
 • Potvrdenie o trvalom pobyte
 • Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu
 • Potvrdenie o trvalom pobyte k žiadostiam
 • Povolenie mesta k dočasnému použitiu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš na iné účely ako na bývanie
 • Povolenie mesta k zlúčeniu alebo rozdeleniu bytu vo vlastníctve štátu alebo mesta Lipt. Mikuláš
 • Príležitostné trhy, Mikulášske trhy, Stoličné dni
 • Predaj ( zámena) majetku mesta Liptovský Mikuláš
 • predpisu nájomného, výpočet výšky mesačných zálohových platieb
 • Prehlásenie pobytu v rámci mesta
 • Prenájom nebytových priestorov
 • prevádzka v kultúrnych domoch v prímestských častiach mesta
 • Prevádzkovanie obchodu, poskytovanie služieb, prevádzková doba
 • Prevod bytu vo vlastníctve mesta do vlastníctva nájomcu bytu
 • Prihlásenie na prechodný pobyt
 • Prihlásenie na trvalý pobyt
 • prihláška dieťaťa do materskej školy
 • Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 • Reklamno-propagačné podujatia spojené s podporou predaja a uvádzaním nových výrobkov na trh umiestnenie informačného stánku
 • Rodinná slávnosť - jubilejný sobáš
 • rokovacie konanie so zverejnením, súťaž návrhov
 • Rozhodnutie o chránenej časti krajiny
 • Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby
 • Rozhodnutie o kolaudácii vodnej stavby
 • Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
 • Rozhodnutie o povolení vodnej stavby
 • Rozhodnutie o vyvlastnení
 • Rozhodnutie o zmene v užívaní stavby
 • Rozhodnutie resp. vyjadrenie mesta k charakteru bytu osobitného určenia
 • Rozkopávka miestnej komunikácie (jej súčastí)
 • Spôsob umiestnenia vedenia na miestnych komunikáciách
 • Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 • správny poplatok za vydanie individuálnej licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov
 • Správy, informácie pre média a verejnosť
 • Stanovisko k prechodu nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko k vzniku spoločného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko k zavedeniu množstvového zberu komunálneho odpadu
 • Stanovisko mesta k prihláseniu sa občana na trvalý pobyt do bytu vo vlastníctve mesta Lipt. Mikuláš
 • Stanovisko vlastníka bytu k dohode nájomcov o vzájomnej výmene bytov
 • Stanovisko vlastníka bytu k prenechaniu bytu alebo jeho časti do podnájmu
 • Stavebné povolenie
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • trafostanice, verejné osvetlenia, sadové úpravy
 • Ubytovanie v súkromí, poskytovanie ubytovacích služieb, privát
 • UCHO - Otázky, postrehy, názory od občanov
 • Umiestnenie vecí na miestnej komunikácii a jej súčastiach
 • Umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
 • Určenie otcovstva plnoletých rodičov pred alebo po narodení dieťaťa
 • Určenie podmienok úpravy miestnych komunikácií po haváriách
 • Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
 • Uvítania dieťaťa do života
 • Uzavretie manželstva
 • Uzávierka, obchádzka, odklon miestnej komunikácie
 • Vedenie osobitnej matriky
 • verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie bez zverejnenia
 • Vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta (pešej zóne)
 • Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana pre účely uzavretia manželstva
 • Vydanie rybárskeho lístka
 • Vydávanie voličských a hlasovacích preukazov
 • vyjadrenie k vydaniu osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva
 • Vykonanie poslednej rozlúčky so zosnulým
 • Vymáhanie pohľadávok vzniknutých z nájmu
 • Vystavenie druhopisu rodného (sobášneho), úmrtného listu
 • Vystavovanie potvrdení pre ÚPSVaR
 • Zápis úmrtia do matriky
 • Zápis narodenia do matriky
 • Zmena mena alebo zmena priezviska
 • Zmena sídla prevádzkarne
 • Zmena času predaja, prevádzkovej doby, otváracích hodín
 • zmluva o vecnom bremene
 • zmluva o záložnom práve
 • Zriadenie letnej terasy na verejnom priestranstve
 • Zriadenie vyhradeného parkoviska
 • Zriaďovanie vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 • Zrušenie prevádzky
 • Zrušenie trvalého pobytu
 • Zrušenie záložného práva na byt zriadeného v prospech mesta Lipt. Mikuláš v katastri nehnuteľností
 • šport, oznamovacia povinnosť, športové podujatie
 • Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Žiadosť o súhlas na povolenie užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Žiadosť o súhlas na povolenie zmeny malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Žiadosť o súhlas so zriadením nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 • Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m² (jednoduchá stavba)
 • Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie, potvrdenie) súpisného čísla (orientačného čísla) budove
 • Žiadosť o výrub drevín vo verejnej zeleni a údržba verejnej zelene
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia o výrube dreviny na súkromnom pozemku
 • Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby
 • žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie
 • žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku
 • Všetky
Vybrať

kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť

Služby a tlačivá

1. kultúrne podujatia, oznamovacia povinnosť

Názov úradného procesu:
Oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia
Popis:
Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú divadelné, filmové, a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, tanečné zábavy a diskotéky, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. Za podujatie sa považujú aj verejnosti prístupné artistické, cirkusové a varietné predstavenia.
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia právnická alebo fyzická osoba je povinný 7 dní pred konaním podujatia obci oznámiť zámer usporiadať podujatie na predpísanom tlačive. V odôvodnených prípadoch je možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Obec môže usporiadateľovi navrhnúť iné miesto konania podujatia. Obec môže podujatie zakázať, ak hrozí účastníkom závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie. Obec má právo vykonávať na podujatí dozor a podujatie zakázať ak sú porušované ľudské práva a slobody. Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné uložiť pokutu do výšky 331,94 € (10 000 Sk).
Formulár:
Oznamovacia povinnosť verejného kultúrneho podujatia.
Potrebné doklady pri podaní:
Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – firma identifikačné doklady
( výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra k nahliadnutiu).
Lehota vybavenia:
Do 7 dní od podania žiadosti.
Poplatky:
Bez správneho poplatku.
Všeobecne záväzné právne predpisy (zákony, vyhlášky):
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení
Zákon SNR č. 96/1991 oznamovacia povinnosť usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejného kultúrneho podujatia
Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane před zneužívaním alkoholických nápojov
Zákon č. 67/1997 Z.z. o ochrane nefajčiarov
Opravné prostriedky:
Nepodáva sa.

  PRÍLOHY:
  Oznamovacia povinnosť (ver. kult. podujatie)