Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Strategické dokumenty  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030


  PHSR Liptova

  VÍZIA: 


      LIPTOV ako centrum turizmu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pri dodržaní všetkých environmentálnych zákonoch.


  Projektový zámer Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô


  Generel dopravy

  Na základe ZoD uzavretou medzi združením „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš“, ktorého členmi sú Dopravoprojekt, a.s., HBH Projekt, spol. s r. o., AUREX, spol. s r.o., a mestom Liptovský Mikuláš bol spracovaný Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš, ako časť diela „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný priemet do zmien a doplnkov územného plánu obce Liptovský Mikuláš“. Územný generel dopravy (ÚGD) tvorí prvú časť prác a jeho spracovateľmi sú spoločnosti  Dopravoprojekt, a.s a HBH Projekt, spol. s. r. o.


  Územné plánovanie


  Odpadové hospodárstvo mesta Liptovský Mikuláš


  Životné prostredie


  Dokumenty z oblasti školstva


  Koncepcia v oblasti tepelnej energetiky


  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš


  Komplexná stratégia rómskej problematiky

  Vážení občania,
  mesto Liptovský Mikuláš je domovom pre mnohých občanov rómskeho etnika. Aj v duchu hesla „Liptovský Mikuláš – mesto pre  všetkých“ pristupujeme s plnou vážnosťou a odhodlaním čo najprecíznejšie riešiť problematiku Rómov.

  Prax ukazuje, že pri riešení jednotlivých projektov zameraných na pomoc rómskej komunite je nevyhnutná koordinácia nielen na miestnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni.

  Uvedomujúc si spoločenskú spoluzodpovednosť v tejto oblasti nadviazali sme intenzívnu spoluprácu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Aninou Botošovou. Výsledkom je Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí už v júli 2008. Metropola Liptova sa tak stala prvým mestom na Slovensku s takýmtouceleným projektom.


  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008


  Informácie o pláne ochrany obyvateľstva


  Strategické dokumenty


  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Liptovský Mikuláš na roky 2015 -2022 s výhľadom do roku 2030


  PHSR Liptova

  VÍZIA: 


      LIPTOV ako centrum turizmu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pri dodržaní všetkých environmentálnych zákonoch.


  Projektový zámer Kultúrno-prírodná oddychová zóna Háj Nicovô


  Generel dopravy

  Na základe ZoD uzavretou medzi združením „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš“, ktorého členmi sú Dopravoprojekt, a.s., HBH Projekt, spol. s r. o., AUREX, spol. s r.o., a mestom Liptovský Mikuláš bol spracovaný Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš, ako časť diela „Územný generel dopravy mesta Liptovský Mikuláš a jeho následný priemet do zmien a doplnkov územného plánu obce Liptovský Mikuláš“. Územný generel dopravy (ÚGD) tvorí prvú časť prác a jeho spracovateľmi sú spoločnosti  Dopravoprojekt, a.s a HBH Projekt, spol. s. r. o.


  Územné plánovanie


  Odpadové hospodárstvo mesta Liptovský Mikuláš


  Životné prostredie


  Dokumenty z oblasti školstva


  Koncepcia v oblasti tepelnej energetiky


  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš


  Komplexná stratégia rómskej problematiky

  Vážení občania,
  mesto Liptovský Mikuláš je domovom pre mnohých občanov rómskeho etnika. Aj v duchu hesla „Liptovský Mikuláš – mesto pre  všetkých“ pristupujeme s plnou vážnosťou a odhodlaním čo najprecíznejšie riešiť problematiku Rómov.

  Prax ukazuje, že pri riešení jednotlivých projektov zameraných na pomoc rómskej komunite je nevyhnutná koordinácia nielen na miestnej, regionálnej, ale aj na národnej úrovni.

  Uvedomujúc si spoločenskú spoluzodpovednosť v tejto oblasti nadviazali sme intenzívnu spoluprácu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity, Aninou Botošovou. Výsledkom je Komplexná stratégia riešenia problémov rómskej komunity v meste Liptovský Mikuláš, ktorú prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí už v júli 2008. Metropola Liptova sa tak stala prvým mestom na Slovensku s takýmtouceleným projektom.


  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2008


  Informácie o pláne ochrany obyvateľstva