Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Hlavný kontrolór

  PhDr. Jozef Fiedor

  IV. poschodie, č. dverí 402 

  telefón: 044/5565210
  email: jozef.fiedor@mikulas.sk
          kontrolor@mikulas.sk
   

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, je zodpovednou osobou prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

   

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
  • kontrola príjmov a výdavkov mesta
  • kontrola finančných operácii mesta
  • kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
  • kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
  • kontrola plnenia interných predpisov mesta
   

  Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

   

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
  • iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
   
   
   

     Pravidlá kontrolnej činnosti


  Plán kontrolnej činnosti


  Odborné stanoviská hlavného kontrolóra


  Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


  Smernica o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou


  Hlavný kontrolór

  PhDr. Jozef Fiedor

  IV. poschodie, č. dverí 402 

  telefón: 044/5565210
  email: jozef.fiedor@mikulas.sk
          kontrolor@mikulas.sk
   

  Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastniť aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom, je zodpovednou osobou prijímania oznámení protispoločenskej činnosti. Pod kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä:

   

  • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta
  • kontrola príjmov a výdavkov mesta
  • kontrola finančných operácii mesta
  • kontrola vybavovania sťažností a petícii občanov
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov
  • kontrola plnenia všeobecných záväzných nariadení mesta
  • kontrola plnenia interných predpisov mesta
   

  Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

   

  • mestský úrad
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
  • právnické osoby v ktorých má mesto majetkovú účasť
  • iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta
  • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, návratné resp. nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
   
   
   

   


  Pravidlá kontrolnej činnosti


  Plán kontrolnej činnosti


  Odborné stanoviská hlavného kontrolóra


  Správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra


  Smernica o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní oznámení súvisiacich s protispoločenskou činnosťou