Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
 www.ddmlm.sk

 

Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
Športová 1190/4, tel. 044/5522052
 www.komunitne-centrum.sk

Dom s opatrovateľskou službou
Štefánikova 6, tel. 044/ 5525410
Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje opatrovateľská služba takému občanovi, ktorému opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť v jeho byte. V dome s opatrovateľskou službou je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu. Bližšie informácie je možné získať na adrese:
Mestský úrad Lipovský Mikuláš
Centrum služieb občanom mesta – úsek sociálnej pomoci
tel.  044 5565172, 044 5565322

Denné centrá

V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa najmä
a)poskytuje sociálne poradenstvo,
b)zabezpečuje záujmová činnosť.
Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
Mestský úrad Lipovský Mikuláš
Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
tel.  044 5565321

 Zariadenia sociálnych služieb

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš
Palučanská 219, tel. 044/5624509 - 11
 www.ddmlm.sk

 

Komunitné centrum Nový svet Hlboké – Zariadenie sociálnych služieb – nocľaháreň, stredisko osobnej hygieny a práčovňa  
Športová 1190/4, tel. 044/5522052
 www.komunitne-centrum.sk

Dom s opatrovateľskou službou
Štefánikova 6, tel. 044/ 5525410
Je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje opatrovateľská služba takému občanovi, ktorému opatrovateľskú službu nemožno poskytnúť v jeho byte. V dome s opatrovateľskou službou je umiestnených 11 občanov. Občania sú riadnymi nájomníkmi, vybavujú si byt vlastným zariadením a hradia poplatky za užívanie bytu. Bližšie informácie je možné získať na adrese:
Mestský úrad Lipovský Mikuláš
Centrum služieb občanom mesta – úsek sociálnej pomoci
tel.  044 5565172, 044 5565322

Denné centrá

V zmysle zákona o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa najmä
a)poskytuje sociálne poradenstvo,
b)zabezpečuje záujmová činnosť.
Na území mesta je zriadených 9 denných centier, v ktorých sú vytvorené primerané podmienky na  vykonávanie záujmových, kultúrnych činností pre kluby seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti klubov je možné získať priamo u vedúcich a klubov alebo na adrese:
Mestský úrad Lipovský Mikuláš
Odbor sociálny, oddelenie bytových a sociálnych vecí
tel.  044 5565321