Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Strategické dokumenty   /   PHSR Liptova

PHSR Liptova

VÍZIA: 


    LIPTOV ako centrum turizmu a cestovného ruchu Slovenskej republiky pri dodržaní všetkých environmentálnych zákonoch. ¶¶

    Je to región s vybudovanou infraštruktúrou, informačnými kanálmi, s dostatkom pracovných príležitostí v oblastiach využívajúcich tradície a prírodné danosti. Demografická charakteristika Okres Liptovský Mikuláš mal k 31.12.2001 73 852 obyvateľov, čo je oproti predchádzajúcemu roku menej o 175 obyvateľov.

    V skladbe obyvateľstva prevažujú ženy 51,42 % z celkového počtu obyvateľov. Hustota obyvateľstva k 31.12.2001 bola 55,84 obyvateľov na 1 km2. 62,8 % je obyvateľov v produktívnom veku, 17,6 % v predproduktívnom a 19,6 v poproduktívnom veku. Najväčšie % obyvateľov produktívneho veku žije v mestách Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok a v obciach Važec, Východná, Hybe a Bobrovec. Podľa SODB 2001 z národnostného hľadiska žije v okrese Liptovský Mikuláš 95,4% občanov slovenskej národnosti, 2,04% rómskej národnosti, 1,39% českej národnosti a 0,19% maďarskej národnosti.

    Podľa vzdelania prevažuje obyvateľstvo so základným vzdelaním, tesne za ním nasleduje obyvateľstvo so stredným vzdelaním a so značným odstupom nasleduje obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním.

    Podľa SODB 2001 z pohľadu náboženstva je najviac občanov evanjelického vyznania 37%, v tesnom predstihu pred občanmi katolíckeho vyznania 36,77%. Za nimi nasledujú v nepatrnom množstve svedkovia Jehovovi 0,55% a občania gréckokatolíckeho vyznania 0,49%. V roku 2001 bolo v okrese Liptovský Mikuláš 316 sobášov (o 50 menej ako predchádzajúci rok) a 165 rozvodov (o 34 viac ako predchádzajúci rok), čo je cca 52 % z počtu sobášov (v roku 2000 to bolo 36%). Celková výmera okresu Liptovský Mikuláš, ktorý vznikol zlúčením dvoch obvodov - Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok je 1 322,46 km2.

Dokument v pdf formáte (5,6 MB)      

Prílohy:

Príloha č.1 - Počet obyvateľov v obciach
Príloha č.2 - Technická infraštruktúra v obciach
Príloha č.3 - Chránené územia v okrese Liptovský Mikuláš
Príloha č.4 - Navrhované územia európskeho významu - okres Liptovský Mikuláš
Príloha č.5 - Zoznam kultúrnych pamiatok a ich stav v okrese Liptovský Mikuláš
Príloha č.6 - Metodika a numerické spracovanie SWOT analýzy
Príloha č.7 - Zoznam obcí v IPR a KPR ...