Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

07.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Erik JUREK, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť (pozemok o výmere 3608 m2) v k. ú. Liptovská Ondrašová Slovenskému rybárskemu zväzu ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť (pozemky o výmere 56 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš Oľge Kacianovej ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať nehnuteľnosť (pozemky o výmere 232 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš spoločnosti Masto Real, s.r.o ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť (pozemok o výmere 145 m2) v k. ú. Palúdzka v prospech nájomcu Green Land Servis, s.r.o ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 06. 04. 2019 bude v čase od 06:15 hod do 12:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (ul ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2018/VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019/VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta ... Otvoriť prílohu

01.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie platu a odmeny zástupcov primátora mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

28.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - stavba "IBV Stošice - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C, SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D, E, F - navrhovateľ Stošice, a.s ... Otvoriť prílohu

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2019 ... Otvoriť prílohu

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .. ... Otvoriť prílohu

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Voľby do Európskeho parlamentu

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 01. 04 ... Otvoriť prílohu

22.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 a výška poplatkov na rok 2019 za uloženie odpadov na skládke odpadov ... Otvoriť prílohu

21.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Výzva pre vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ... Otvoriť prílohu

07.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča ... Otvoriť prílohu

30.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie emailovej adresy k voľbám prezidenta SR ... Otvoriť prílohu