Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. polrok 2020 ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN č. .../2019/VZN o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 24m2 v k. ú. Bodice v prospech Ing. Dáše Kováčikovej ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 33m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Ing. Eugénii Brabencovej ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer Mesta Liptovský Mikuláš odpredať pozemok o výmere 126m2 v k. ú. Liptovský Mikuláš v prospech Verex Reality, s.r.o ... Otvoriť prílohu

25.11.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milan Petho, nar. 1994; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

22.11.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

13.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného Stavoindustria, a.s ... Otvoriť prílohu

12.11.2019 | Úradná tabuľa
Voľby do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - Informácie pre voliča ... Otvoriť prílohu

08.11.2019 | Úradná tabuľa
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, ktorú oznamuje JUDr. Lucia Ďuricová - súdny exekútor ... Otvoriť prílohu

07.11.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš", navrhovateľom ktorej je Slovfin, s.r.o ... Otvoriť prílohu

30.10.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia č. 10/2019/VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ... Otvoriť prílohu

30.10.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia č. 11/2019/VZN mesta Liptovský Mikuláš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č ... Otvoriť prílohu

09.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa" ... Otvoriť prílohu

09.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy ul. Majerská II. etapa" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

04.10.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "IBV Stošice Liptovský Mikuláš - SO13 - Vonkajšie osvetlenie prístupovej komunikácie" ... Otvoriť prílohu

24.09.2019 | Úradná tabuľa
Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie 9/2019 mesta Liptovský Mikuláš o miestnych daniach ... Otvoriť prílohu

16.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Obce Závažná Poruba o prerušení stavebného konania "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135.180 Verejné osvetlenie ul. Hradišská ... Otvoriť prílohu

16.09.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš o prerušení stavebného konania "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO 135 Hradišská ul. - parkovisko ... Otvoriť prílohu

04.09.2019 | Úradná tabuľa
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom ... Otvoriť prílohu