Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Upozornenie pre občanov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie

Upozornenie pre občanov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie

  23.04.2019   |   Tlačové správy

Upozornenie  pre občanov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie

 
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš (ďalej LVS) svojou kontrolnou činnosťou zisťuje, že niektorí občania nelegálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie:
- bez uzatvorenej zmluvy,
- zo studní a iných vlastných zdrojov bez dodatočného merania,
- nepriznané zrážkové vody z nehnuteľností.
     Takéto konanie je v rozpore so zákonom o vodovodoch a kanalizáciách a hrozí zaň pokuta 495 eur a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé tri až štyri roky.
 
LVS v záujme spresnenia a legalizácie vyhlasuje generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. 9. 2019 zabezpečili zlegalizovanie vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.
 
     Generálny pardon je možné využiť tak, že občania, ktorí konajú v rozpore so spomenutým zákonom, doručia poštou alebo osobne na adresu: Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš alebo e-mailom na adresu: zakaznickecentrum@lvsas.sk vyplnenú  prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody, ktorá  je podkladom pre uzatvorenie zmluvy na  odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie, ktorú nájdu aj na internetovej stránke: www.lvsas.sk 
 
najneskôr do konca septembra 2019.
 
     Neoprávnení producenti, ktorí budú v nelegálnom odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rátať s tým, že ich konanie sa nezaobíde bez sankcií, nakoľko 
LVS je vo svojej pôsobnosti povinná vykonávať kontroly na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným dohľadom a ďalšími kompetentnými orgánmi. 
 
 
 
                                                                       Ing. Matej Géci, generálny riaditeľ                                                      
                                                          Liptovskej vodárenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.