Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Deratizácia od 1. apríla do konca mája je povinná

Deratizácia od 1. apríla do konca mája je povinná

  03.04.2019   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obyvateľov, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov pôsobiacich na území mesta Liptovský Mikuláš, na vykonanie jarnej deratizácie budov, objektov, priestorov a teplovodných potrubí v ich vlastníctve, resp. v správe. Deratizáciu je potrebné vykonať v termíne 01.04. 2019 až 31. 05. 2019.
Správcovia bytového fondu sú povinní popri deratizácii bytových domov zabezpečiť aj deratizáciu kanalizačných prípojok k bytovým domom. Chovatelia zvierat sú povinní v objektoch slúžiacich na umiestnenie zvierat vykonávať deratizáciu dvakrát ročne, v jarnom a v jesennom období.
Mesto zabezpečí deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo svojej správe. Úspešnosť potláčania výskytu nežiaducich hlodavcov závisí od koordinovaných celoplošných a pravidelných deratizačných zásahov.  Celoplošný synchrónny výkon deratizácie na čo najväčšom území má zabezpečiť efektívnu likvidáciu škodcov a zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.
Pri ochrannej deratizácii môžu pomôcť aj samotní obyvatelia, a to tým, že nebudú vytvárať zdroje potravy potkanom vylievaním zvyškov jedál do WC, vyhadzovať potraviny na dvory a skladovať ich v pivniciach a na balkónoch. Vhodné je tiež nevytvárať skládky domového odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov, nekŕmiť domáce zvieratá (mačky, psy) na voľných priestranstvách, v okolí obytných blokov, pivniciach a suterénoch budov, nekŕmiť mestské holuby. Okienka a vetracie otvory v obytných domoch a v ostatných budovách je potrebné zabezpečiť ochranným sieťkami, zatvárať vchodové dvere, upchávať nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií, udržiavať poriadok a čistotu v okolí objektov.
V zmysle zákona o obecnom zriadení hrozí právnickým osobám, ktoré nebudú rešpektovať tieto povinnosti, pokuta do 6 638 €, fyzickým osobám do 33 €.
 
Mestský úrad, oddelenie životného prostredia.