Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Vedenie mesta vzdalo hold učiteľom

Vedenie mesta vzdalo hold učiteľom

  28.03.2024   |   Tlačové správy

Deň učiteľov sa viaže k 28. marcu, kedy sa narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. Naši pedagógovia nadväzujú na odkaz tohto velikána, ktorý bol presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepším a hodnotenejším. Každoročne sa vedenie mesta vracia k jeho myšlienkam a vzdáva hold tomuto povolaniu. Pri slávnostnej príležitosti Dňa učiteľov odovzdal dnes primátor Ján Blcháč pamätnú plaketu a pamätný list pedagógom, ktorých navrhli samotné školy.

Pamätná plaketa
👉Mária Adlerová, MŠ Agátová: Za rozvíjanie edukačných aktivít, tvorivý, empatický a individuálny prístup k deťom, rodičom, zamestnancom. Za skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej práce a zlepšovanie materiálnych podmienok materskej školy. 
👉Iveta Beťková, MŠ Vranovská: Za dlhoročnú osobnú angažovanosť v práci s deťmi a organizovanie netradičných aktivít. Za kladné hodnotenie pedagógmi, rodičmi a deťmi, za vzdelávanie najmenších tvorivým a inovačným spôsobom.
👉Eva Drobná, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika: Za dlhoročnú svedomitú pedagogickú prácu na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a významný prínos vo vedeckej oblasti.
👉Beata Grešová, MŠ Komenského: Za celoživotnú prínosnú prácu v oblasti predprimárnej pedagogiky. Za tvorivosť, pracovnú zanietenosť pri celkovom rozvoji školy a prezentácii na verejnosti.
👉Kamila Hliničanová, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej: Za láskavosť, obetavosť, zodpovednosť a vnášanie atmosféry ľudskosti do života školy.
👉Eva Holková, ZŠ s MŠ Okoličianska: Za mimoriadne profesionálnu a zanietenú prácu v školstve, za organizovanie športových turnajov a motivovanie žiakov k športu.
👉Magda Riessová, MŠ Nábrežie 4. apríla: Za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní a pri príležitosti životného jubilea.
👉Dašena Rošťáková, ZŠ Miloša Janošku: Za prípravu žiakov na olympiády, prijímacie pohovory, individuálny prístup k žiakom, za prácu nad rámec svojich povinností.
👉Zdenka Tarageľová, MŠ Kláštorná: Za vynikajúce výsledky v predprimárnom vzdelávaní, v ktorom bola vždy príkladom čestného, pracovitého, skúseného, inovatívneho učiteľa s láskavým srdcom. Za kvalitnú prácu vo funkcii riaditeľky školy.
Pamätný list
👉Erika Bernáthová, ZŠ Miloša Janošku: Za pracovitosť, odbornosť, profesionalitu, spolupatričnosť a úctu k svojmu povolaniu. Za jej ľudskú hodnotu človeka i učiteľa.
👉Martin Čerstvík, Hotelová akadémia: Za dlhoročnú pedagogickú činnosť, vzornú reprezentáciu školy a mesta so žiakmi na odborných súťažiach.
👉Zuzana Dančíková, Súkromná materská škola Lobelka: Za vytváranie rešpektujúceho a bezpečného prostredia pre komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v materskej škole.
👉Ľubomíra Halková, Stredná zdravotnícka škola: Za jej zodpovedný a progresívny prístup v oblasti vzdelávania v študijnom odbore masér, za organizačné schopnosti a pedagogické umenie.
👉Peter Haviar, ZŠ s MŠ Demänovská ulica: Za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa a aktívne podieľanie sa na organizovaní školských, športových i mimoškolských podujatí.
👉Patrícia Huntošová, Obchodná akadémia: Za vysoké pracovné nasadenie, tvorivosť a aktívny prístup k práci s mladými ľuďmi.
👉Lucia Joobová, MŠ Komenského: Za dlhoročnú aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť v oblasti špeciálneho školstva a predprimárnej výchovy a vzdelávania.
👉Ivan Jurkovič, Základná umelecká škola J. L. Bellu: Za zodpovednú prácu na pozícii učiteľa a za aktívne podieľanie sa na organizovaní školských i mimoškolských podujatí.
👉Sylvia Kompanová, MŠ Kláštorná: Za zodpovednú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.
👉Katarína Kovalčíková, ZŠ Apoštola Pavla: Za aktívny a tvorivý prístup v riadiacej a pedagogickej práci.
👉Zuzana Lehotská, ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej: Za ľudský prístup a odbornú pomoc deťom a žiakom pri zvládaní ťažkostí a napredovaní v bežnom školskom prostredí.
👉Lucia Macíková, MŠ Ondrašovská: Za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja predprimárneho vzdelávania.
👉Ľuboš Maliňák, Centrum voľného času: Za aktívnu a flexibilnú prácu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže v mimoškolskom procese, za šírenie olympijských a športových myšlienok, za propagáciu športu v meste.
👉Iveta Marková, Gymnázium M. M. Hodžu: Za prínos k aktívnemu vnímaniu potreby ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie u žiakov.
👉Jana Matzová, Stredná odborná škola stavebná: Za dlhoročnú zodpovednú prácu so stredoškolskou mládežou a úspešne zrealizované projekty, zamerané na zlepšenie prostredia školy.
👉Petra Mikovčáková, Spojená škola J. Rumana: Za dlhoročnú a vynikajúcu prácu v školstve so zdravotne znevýhodnenými žiakmi.
👉Janka Nemtušiaková, Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku: Za aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť, aktívnu participáciu na inováciách výchovného procesu a školského prostredia a za systematickú prácu na svojom profesijnom raste.
👉Petra Pastrnáková, Evanjelická materská škola: Za dosiahnuté výsledky, odbornosť a kreativitu pri práci v Evanjelickej materskej škole.
👉Jana Pelachová, ZŠ Janka Kráľa: Za tvorivo-humánnu výchovu, angažovanosť pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. 
👉Pavlína Perončíková, ZŠ Dr. Aurela Stodolu: Za aktívny prístup k výchovno-vzdelávacej činnosti a mimoriadne výsledky v práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
👉Zuzana Strychová, MŠ Vranovská: Za tvorivú a obetavú prácu v školských službách, dlhodobú osobnú angažovanosť, kladné hodnotenie deťmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou. 
👉Vlasta Špirková, MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu: Za kreativitu, inovácie vo vzdelávacom procese a zodpovednú prácu. 
👉Iveta Vargová, Hotelová akadémia: Za vzornú dlhoročnú pedagogickú činnosť, vzornú reprezentáciu školy a mesta so žiakmi na medzinárodných a národných odborných súťažiach. 
👉Jana Vechterová, Odborné učilište internátne – Praktická škola: Za príkladnú a zodpovednú prácu pedagóga v špeciálnom školstve, za prácu vedúcej metodického združenia a aktívne podieľanie sa na organizovaní školských i mimoškolských podujatí.