Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
C⭕VID-19 nariadenia vlády: na mestský úrad vstupujte s  certifikátom alebo výnimkou

C⭕VID-19 nariadenia vlády: na mestský úrad vstupujte s certifikátom alebo výnimkou

  27.01.2021   |   Tlačové správy

C⭕VID-19 nariadenia vlády: na mestský úrad vstupujte s  certifikátom alebo výnimkou

 
Od 27. januára sa podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 14/2021 v období  do budovy mestského úradu ❗ZAKAZUJE VSTUPOVAŤ❗  pokiaľ sa nepreukážete nasledovným: 
 
👉potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu vykonaného v období od 18. 01. 2021  
👉doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace
👉doklad o diagnostikovanom ochorení COVID-19 v období od 
02. 11. 2020 do 17. 01. 2021 
👉doklad o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19
 
Na zákaz vstupu sa vzťahujú aj ďalšie výnimky. 
Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať príslušný doklad, ktorý preukazuje, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu a je oprávnený do tohto dokladu nahliadnuť. 
 
📌Výnimky zo zákazu vstupu do budovy MsÚ 
 
Zákaz vstupu do budovy MsÚ sa v období od 27. 01. do 02. 02. 2021 vrátane nevzťahuje na: 
 
👉príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh, 
👉osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021, 
👉osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 
👉osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021, 
👉osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, 
👉osoby nad 65 rokov veku, 
👉dieťa do desiatich rokov veku, 
👉osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, 
👉osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, 
👉osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, 
👉osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, 
👉onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, 
👉osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19, 
👉vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov ,zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 
👉vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti, 
👉vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným, 
👉vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, 
👉vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
👉vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo kde sa koná krst jej blízkej osoby, 
👉vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2 ) 3 neustanovuje inak, 
👉vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy, 
👉vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
👉vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy, 
👉vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
👉osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní, 
👉osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.