Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Primátor odovzdal Čestné občianstvo  profesorovi Lisému

Primátor odovzdal Čestné občianstvo profesorovi Lisému

  30.12.2020   |   Tlačové správy

Z rúk primátora Jána Blcháča si dnes prevzal profesor Ľubomír Lisý Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš. 
Ocenenie profesorovi navrhol  udeliť bývalý mikulášsky primátor Vladimír Stankoviansky za tvorivé obohatenie ľudského poznania v medicíne, v odbore neurológia a za šírenie dobrého mena mesta Liptovský Mikuláš v zahraničí. 
„Usilovná práca, štúdiá, objavy a vedecká činnosť vyústili do excelentnej medicínsko-vedeckej kariéry pána profesora a my si vážime, že na svojej životnej aj pracovnej púti neustále šíri nášmu mestu dobré meno,“ povedal primátor Blcháč pri odovzdávaní ocenenia čestnému občanovi. Občianstvo jednohlasne schválilo 24 hlasujúcich poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí, ktoré sa konalo 17. decembra online formou.
Štatút mesta Liptovský Mikuláš umožňuje každoročne udeliť ocenenie Čestné občianstvo mesta Liptovský Mikuláš. Mestské zastupiteľstvo ho môže schváliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, prospech jeho obyvateľom, o priateľstvo medzi národmi alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
 
 Kto je Ľubomír Lisý?
Narodil sa v Bobrovci 3. augusta 1940. Ako dvojročný sa presťahoval so svojimi rodičmi a bratmi do Liptovského Mikuláša. Základnú a jedenásťročnú strednú školu absolvoval v Liptovskom Mikuláši. V štúdiách pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1963 s výborným prospechom. Nastúpil do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde pracoval ako sekundárny lekár na pľúcnom, gynekologicko - pôrodníckom a internom oddelení. Po absolvovaní vojenskej služby pracoval na neurologickom oddelení.
V roku 1968 bol na základe konkurzu prijatý za odborného asistenta Neurologickej katedry Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Trenčíne, ktorý bol v roku 1970 presťahovaný do Bratislavy. Postupne získal špecializáciu v odbore neurológia I. a II. stupňa. V roku 1971 obhájil na Lekárskej fakulte UK v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu a v roku 1992 tiež doktorskú dizertačnú prácu. Na docenta z odboru neurológia habilitoval v roku 1992. Titul profesora z odboru neurológia získal v roku 1997 na Karlovej univerzite v Prahe, na základe inauguračného konania, menovacím dekrétom vtedajšieho prezidenta Václava Havla.
 Od roku 1994 do decembra 2010 vykonával funkciu vedúceho Katedry neurológie pri Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave a súčasne aj prednostu neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava, pracovisko Ružinov. Do septembra 2010 bol predsedom Akademického senátu Lekárskej fakulty SZU a súčasne bol členom vedeckej rady SZÚ, ako aj vedeckých rád Lekárskej fakulty a Fakulty ošetrovateľstva a sociálnej práce. Pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bol členom komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác, hodnotiacim odbornej spôsobilosti k habilitáciám a menovaniam do funkcie profesora v odbore neurológia ako aj k získaniu titulu doktora vied v odbore neurochirurgia.
 Zúčastnil sa na viacerých študijných pobytoch v zahraničí a prednášal na odborných podujatiach vo viacerých krajinách. V rámci študijného pobytu v Ríme prednášal ako hosťujúci profesor. Absolvoval tiež študijné pobyty na Neurologickej klinike Technickej univerzity v Mníchove, na Inštitúte klinickej neurofyziológie v Ľublane, Fyziologickom ústave Bulharskej akadémie vied v Sofii, Neurologickej klinike vo Viedni, v Corine Goldsmith Dickinson centre pre sklerózu multiplex v nemocnici Mount Sinai, New York, v Centre pre sklerózu multiplex New Jersey a v Centre pre sklerózou multiplex pri nemocnici Charing Cross v Londýne.
 Viedol týždenné vzdelávacie kurzy v klinickej neurofyziológii v Rakúsku a prednášal na vzdelávacích kurzoch o neurológii a klinickej neurofyziológii v ruskom jazyku v Rusku, ktoré boli organizované Vojenskou lekárskou akadémiou v Petrohrade (1995).
V roku 1994 bol navrhnutý za člena expertného tímu pre štúdium Parkinsonovej choroby v Číne a tiež bol menovaný za poradcu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre neurológiu v Ženeve. Na Slovensku bol v roku 1994 menovaný za člena kvalifikačnej komisie Slovenskej akadémie vied.
 Zúčastnil sa na riešení viacerých výskumných úloh (napr. cievne ochorenia mozgu, stereotaktická liečba centrálnych porúch hybnosti, liečba spasticity botulotoxínom u detskej mozgovej obrny a po cievnej mozgovej príhode, migrény, sklerózy multiplex, neurologických komplikácií cukrovky u detí, liečby neuropatickej bolesti prevažne pri diabetickej neuropatii). V rokoch 1982 až 1985 objavil a publikoval dovtedy nepoznané reflexné prepojenia do chrbtových a končatinových svalov u ľudí. Je tiež riešiteľom viacerých farmakoterapeutických klinických štúdií, hlavne u sklerózy multiplex. V roku 2011 ukončil úspešne vládny výskumný projekt zameraný na účinok nefarmakologickej liečby Alzheimerovej choroby. V roku 2016 mu bolo udelené ocenenie Ministerstva hospodárstva SR za zavedenie novej epigenetickej liečby sklerózy multiplex.
 Je spoluautorom 18 knižných publikácií a vyše tristo domácich a zahraničných publikácií v odborných časopisoch. Bola mu udelená cena Arnolda Picka za najlepšiu slovenskú publikáciu uverejnenú v časopise Neurológia pre prax v roku 2012. Je členom redakčných rád viacerých odborných časopisov.
 Dva roky (1990-1992) vykonával funkciu predsedu Federálneho výboru Československej neurologickej spoločnosti a dvanásť rokov predsedu Výboru Slovenskej neurologickej spoločnosti, kde je členom výboru naďalej. Je tiež členom výboru Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu. Za viacročnú spoluprácu s Českou neurologickou spoločnosťou mu bolo udelené čestné členstvo Českej neurologickej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyně.
Zaslúžil sa o založenie Európskej federácie neurologických spoločností v Marseille, kde mu bola pri tejto príležitosti udelená čestná medaila starostom mesta. V roku 1987 sa stal členom newyorskej akadémie vied a v roku 1998 čestným občanom štátu Georgia.
 Zastupoval Slovenskú neurologickú spoločnosť v Európskej federácií neurologických spoločností (EFNS) a vo Svetovej federácii neurólogie (WFN). Je členom vedeckej komisie pre neurogenetiku a neuroimunológiu pri Európskej akadémii neurológie. 
 Aj v súčasnosti naďalej pracuje na Neurologickej klinike LF SZÚ Univerzitnej nemocnice v Bratislave - Ružinov. Venuje sa prevažne diagnostike a liečbe pacientov so sklerózou multiplex a neurofyziologickej diagnostike nervovo svalových ochorení. Publikuje a zúčastňuje sa na vzdelávaní lekárov, hlavne v odbore neurológia. 
Prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc. sa tento rok dožil významného životného jubilea. V súčasnosti žije a napriek úctyhodnému veku stále aktívne pôsobí v Bratislave. Na rodný Liptov sa často a rád vracia, v Liptovskom Mikuláši má prechodné bydlisko.