Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Oznam

  30.06.2020   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, sídlom Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš ako príslušný orgán ochrany prírody vykonávajúci štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. e) a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“), na základe žiadosti spoločnosti Tatra Forest Slovakia, s.r.o. zo dňa 26.06.2020 o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 1318/2, KN-E 1319/2, v k.ú. Palúdzka oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť potvrdenie byť účastníkom konania do 07.07.2020 na uvedený orgán ochrany prírody. V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. potvrdenie byť účastníkom konania musí spĺňať náležitosti podania v súlade s § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks topoľa čierneho rastúceho v zástavbe rodinných domov z dôvodu jeho zhoršeného zdravotného stavu, čím môže spôsobiť škodu na zdraví a majetku občanov.