Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️!

Potrebu nového prekrytia skládky potvrdzuje aj vypracovaná vodná bilancia️!

  01.06.2020   |   Tlačové správy

Povrch skládky vo Veternej Porube prepúšťa zrážky. Tie pretekajú cez teleso skládky a tvoria až 88 percent vôd, ktoré zo skládky vytekajú. Potvrdili to výpočty vodnej bilancie, ktorú žiadala vypracovať Slovenská inšpekcia životného prostredia. Výpočty na základe ročnej analýzy zrážok vykonávala autorizovaná spoločnosť RNDr. Zdeněk Potyš – HGS-hydrogeoservis, Žilina. Tá Verejnoprospešným službám mesta Liptovský Mikuláš odporúča realizovať práce, ktoré eliminujú prepúšťanie zrážkových vôd do skládky.

„Z výpočtu vodnej bilancie vyplynulo, že do telesa skládky odpadov Veterná Poruba sa mohlo v období od začiatku apríla 2019 do konca apríla 2020 infiltrovať 7488,51 metrov kubických zrážkovej vody,“ konštatuje v správe Zdeněk Potyš.
Pri správne uzatvorenej skládke by mala zrážková voda obtekať povrch skládky, nie ňou pretekať. „Voda, ktorá natečie do skládky ako dažďová, cez ňu preteká a naberá z odpadu chemické látky. Vyteká ako kontaminovaná,“ objasnil Martin Kögel z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš dôvody, prečo je presakovanie skládky nebezpečné. Súčasťou rozborov Potyšovej vodnej bilancie je aj laboratórna analýza priesakových vôd zo skládky vo Veternej Porube. „Rozbory potvrdili, že v priesakovej vode sú vysoké koncentrácie šesťmocného chrómu a amónnych iónov. Do roku 2001 sa na skládku navážali kaly z kožiarskych závodov, ktoré obsahovali chróm,“ priblížil Kögel.
Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadila uzatvorenie skládky odpadov do 31. decembra 2021. Vodná bilancia mala potvrdiť nutnosť jej uzatvorenia. „Ak prevádzkovateľ neuzavrie skládku odpadov alebo nevykoná jej rekultiváciu v stanovenej lehote, Inšpekcia životného prostredia je oprávnená uložiť mu pokutu do milióna eur,“ informovala Brigita Pokorná zo SIŽP.
Minulosť skládky vo Veternej Porube:
V októbri 2014 bola Skládka tuhého komunálneho odpadu vo Veternej Porube predčasne uzavretá minulým vedením mesta (pozn. primátorom bol vtedy Alexander Slafkovský, náklady na jej uzatvorenie boli 1 163 520 eur).
Prvé priesaky z uzatvorenej skládky zaznamenali pracovníci Verejnoprospešných služieb vo februári 2017.
V septembri 2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia potvrdila, že skládka odpadov nebola v roku 2014 uzatvorená v zmysle platnej legislatívy ani v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Kontrolné sondy zo skládky preukázali, že väčšina skládky je pokrytá zeminou a tesnením v hrúbke menšej ako meter, pričom na štvrtine skládky je to dokonca menej ako 60 centimetrov (podľa projektovej dokumentácie mala výška rekultivačných vrstiev na skládke dosahovať 1,5 metra).
Porušenie zákona pri uzatváraní skládky potvrdil svojou kontrolou v roku 2017 aj Úrad pre verejné obstarávanie (konanie obstarávateľa bolo v rozpore s deviatimi paragrafmi zákona o verejnom obstarávaní).
V auguste 2019 vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia stavebné povolenie na zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba s termínom do decembra 2021.
Vodná bilancia potvrdila, že do telesa skládky preniká zrážková voda a je potrebné realizovať práce, ktoré budú eliminovať infiltráciu vôd do telesa skládky.