Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Sčítanie obyvateľov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich  dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.
Sčítaním domov a bytov sú poverené obce, ktoré vykonajú sčítanie,  tzn. prebehne  bez účasti obyvateľov. Uskutoční sa v termíne od 1. júna 2020 do 14. februára 2021, výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov a to vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov.
Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče rómskych komunít, ktorým nemôže by pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie. Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie. 
Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi o bytoch a domoch, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú bázu údajov o domoch a základnú bázu údajov o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.
 
 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 
 
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  
 
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
Sčítame sa elektronicky, veľmi jednoducho a bezpečne vyplnením sčítacieho formulára na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu sami alebo s pomocou blízkej osoby alebo s pomocou asistenta - na zriadenom kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou prostredníctvom mobilného sčítacieho asistenta (napr. pri imobilite). 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať.
 
Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na https://www.scitanie.sk/ a v uvedených propagačných materiáloch.