Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Projekty EÚ   /   Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.“

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.“


Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš.“

 Mesto Liptovský Mikuláš sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektový zámer „Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v meste Liptovský Mikuláš“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky stavovské organizácie, verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú dotknutej problematike.
Projektový zámer s prílohami je k dispozícii na nasledovnom webovom linku https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/2e7b363d-feff-4852-83b6-b565f3f8b018/cimaster?tab=documentsForm     
Pripomienky k projektovému zámeru a jeho prílohám  je možné zaslať formou vyplnenia dole uvedeného formulára (Pripomienkovy formular.xlsx) na e-mailovú adresu pripomienky_eu_projekty@mikulas.sk do 29.05.2024, 16:00 hod.

 Výzva umožní žiadateľom realizovať a financovať opatrenia KIB definované najmä v zákonoch č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 69/2018 Z. z.“) a č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).
Výzva umožní realizovať projekty najmä v týchto oblastiach:
- organizácia KIB,
- riadenie rizík KIB,
- personálna bezpečnosť,
- riadenie prístupov,
riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami,
- bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie,
- ochrana proti škodlivému kódu,
- sieťová a komunikačná bezpečnosť,
- akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov,
- zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
- riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
kryptografické opatrenia,
- kontinuita prevádzky,
financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákon č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia,
pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia IS a pod.,
- audit, riadenie súladu a kontrolné činností. 


Pripomienkovy formular.xls